Ðổi mới tác phong lãnh đạo ở Hưng Hà

Bài và ảnh: ÐẶNG NAM ANH

Thứ Ba, 05/05/2020 02:34
Huyện Hưng Hà (Thái Bình) đã và đang có những bước đi vững chắc trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy vai trò then chốt của công tác xây dựng Ðảng, tăng cường dân chủ cơ sở, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội là những nhân tố góp phần phát huy nội lực, sức dân Hưng Hà, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Ðại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà chúc mừng Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Tiến Ðức nhiệm kỳ 2020-2025.
Ðại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà chúc mừng Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Tiến Ðức nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỷ cương gắn liền dân chủ

Thực tế tại Hưng Hà cho thấy, đổi mới tác phong lãnh đạo công tác, phát huy dân chủ ở cơ sở đã tạo động lực để phát triển, nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Xã Duyên Hải cũng như nhiều địa phương khác của huyện, từ năm 2015 đến nay, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Ðời sống nhân dân được cải thiện. Quá trình này ghi nhận vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tính nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Ðảng ủy xã coi trọng đổi mới và nâng cao hiệu lực lãnh đạo, gắn liền công tác vận động, phát huy sức dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều năm liền Ðảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Vấn đề được ghi nhận ở Ðảng bộ huyện Hưng Hà nhiều năm qua, luôn coi trọng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Tập trung đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp vận động quần chúng phù hợp trong lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hưng Hà Trần Thị Vân cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền theo hướng tăng cường dân chủ, phân công, phân nhiệm; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên. Huyện ủy ban hành quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác này. Theo đó, phân định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân trong thực hiện các chế độ tiếp thu, xử lý kịp thời các kiến nghị, thông tin của cá nhân, tổ chức liên quan đến địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm 2019, qua tiếp nhận và xử lý 15 thông tin những vấn đề có liên quan đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ và nhân dân, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy dân chủ, tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật được quần chúng đánh giá cao.

Từ thực tế ở xã, Bí thư Ðảng ủy xã Tiến Ðức Ðỗ Văn Luận chia sẻ kinh nghiệm, nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; chú trọng công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân từ đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhiều năm qua, với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng", hệ thống chính trị huyện Hưng Hà đã có nhiều đổi mới, bảo đảm thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong việc tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội tổ chức giám sát các nội dung trong thực hiện Quy chế dân chủ tại 35 xã, thị trấn và sáu doanh nghiệp. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Tác phong công tác hướng về cơ sở, giải quyết các vấn đề từ cơ sở của cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo nên sự đồng thuận, thống nhất hành động từ cấp thôn, xã ở Hưng Hà.

Vai trò và trách nhiệm phục vụ

Thực tế ghi nhận, cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Hà đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Huyện đã xây dựng và ban hành quy chế công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành bảo đảm phù hợp nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường trực Huyện ủy duy trì nghiêm chế độ công tác tiếp công dân; phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền. Huyện ủy phối hợp UBND huyện triển khai các kế hoạch, công tác chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà Nguyễn Xuân Dương cho biết, huyện đã công khai các quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân kiểm tra, giám sát, góp ý. Thông qua tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cơ quan, đơn vị tổ chức để đội ngũ "công bộc" đăng ký nội dung trách nhiệm, gương mẫu cụ thể trong thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, tác phong.

Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, cơ quan hành chính nhà nước, UBND các xã, thị trấn đăng ký, triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với nội dung công tác, nhiệm vụ chuyên môn. Ðồng thời, việc tiếp, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo.

Chỉ riêng năm 2019, tại trụ sở tiếp công dân của huyện đã tiếp 304 lượt đoàn với 607 lượt công dân về 120 vụ việc. Lãnh đạo Huyện ủy, HÐND, UBND huyện tiếp 21 kỳ, 228 đoàn với 400 lượt công dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp Thường trực HÐND và lãnh đạo UBND huyện tổ chức 12 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HÐND huyện, với 3.360 lượt cử tri tham dự; đã tiếp thu, trả lời, làm rõ và chỉ đạo các cơ quan liên quan trả lời, làm rõ 42 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực. Cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời phát hiện, xử lý những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

"Từ chỉ đạo của các cấp ủy, gắn với thực tế địa phương, cán bộ, đảng viên đã coi trọng tác phong gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", Bí thư Ðảng bộ xã Ðộc Lập Nguyễn Thị Thảo trao đổi.

Nhiều năm qua, Hưng Hà đưa nội dung thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từng địa phương. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết các giao dịch của công dân theo cơ chế một cửa liên thông, bảo đảm nhanh chóng thuận tiện. Ðội ngũ "công bộc" không gây phiền hà sách nhiễu, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao về trách nhiệm và tinh thần phục vụ.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm quyền làm chủ và vai trò của nhân dân góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị địa phương. Quá trình này, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Nguyễn Văn Huy trao đổi, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn huyện đặt trước yêu cầu kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để giải quyết, kiến nghị giải quyết hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, quy định cho phù hợp.

Năm 2015, Hưng Hà đã được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. Từ đó đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn đạt hơn 10%. Các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hưng Hà đi vào thực tiễn đã ghi nhận hiệu quả từ quá trình đổi mới tác phong lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, hiệu quả của công tác dân vận, xây dựng Ðảng, chính quyền và hệ thống chính trị của Hưng Hà ngày càng trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.