Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Ðảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ðảng ủy Công an Trung ương (Công an Trung ương) nhận thức sâu sắc và xác định là một chức năng, một nội dung quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình lãnh đạo của Ðảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy.

Từ nhận thức đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng bộ Công an Trung ương đã được tập trung chỉ đạo triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực. Ðặc biệt là trong nhiệm kỳ này, Ðảng ủy và Ban Thường vụ Ðảng ủy đã kịp thời thực hiện nhiều chương trình công tác cơ bản làm cơ sở cho việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bao gồm: Ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp trong Ðảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng và các hướng dẫn, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thẩm quyền thi hành kỷ luật của Ðảng trong Ðảng bộ Công an Trung ương; xây dựng chương trình, kế hoạch định kỳ hằng năm kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới đồng thời tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát đã được triển khai một cách nghiêm túc, trước hết nhằm phòng ngừa sai phạm của cán bộ đảng viên và các tổ chức Ðảng. Với mục đích đó, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng đã kiểm tra theo các chuyên đề diện rộng đối với 1.035 tổ chức đảng và 3.632 đảng viên về các nội dung chấp hành Ðiều lệ Ðảng, chỉ thị, nghị quyết, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; tuân thủ quy chế làm việc, quy trình công tác; thực hiện những điều đảng viên và cán bộ, chiến sĩ Công an không được làm; thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngoài ra, còn tổ chức giám sát đối với 129 tổ chức đảng và 558 đảng viên, giải quyết 14 trường hợp khiếu nại kỷ luật Ðảng và 107 đơn tố cáo đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp còn phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công an các cấp tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân trong các khâu liên quan đến quản lý trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thông thoáng và điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân dân và người nước ngoài đi lại, làm ăn.

Về phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ở các tỉnh, thành phố, Ðảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra nghiên cứu, xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp với ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng đối với tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng Công an các tỉnh, thành phố. Ðây là một mặt công tác mới được thực hiện trong nhiệm kỳ này.

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Ðảng bộ Công an Trung ương đã giúp cho tổ chức đảng, lãnh đạo Công an các cấp và cán bộ, đảng viên đánh giá đúng ưu điểm để phát huy, xác định đúng thiếu sót để khắc phục trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành.

Trên cơ sở đó phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm và kịp thời phát hiện, xử lý những tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, đưa việc thực hiện Ðiều lệ Ðảng, chỉ thị, nghị quyết, quy chế làm việc của Ðảng đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng Ðảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng bộ Công an Trung ương còn một số thiếu sót, khuyết điểm như một số cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra còn chậm triển khai các kế hoạch kiểm tra. Việc tự phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm còn yếu, việc triển khai kiểm tra còn kéo dài, không dứt điểm làm phát sinh khiếu nại, tố cáo, ảnh hưởng tới quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác của tổ chức Ðảng và đơn vị.

Tình hình mới đang đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nhiệm vụ mới rất nặng nề về bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ đó chỉ có thể được hoàn thành bởi từng cán bộ, đảng viên, từng đơn vị và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Ðảng và các quy định của pháp luật, của ngành Công an. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng bộ Công an Trung ương cũng như trong Ðảng bộ Công an các địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Ðảng bộ phải tập trung thực hiện tốt các nội dung công tác trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã được Trung ương quy định và Nghị quyết lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010, gắn với việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa X) "về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) Khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) "về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng. Thông qua đó củng cố đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó đi sâu kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng; việc thực hiện dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành quy chế làm việc; đoàn kết nội bộ; việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên...

Ba là, thường xuyên nắm vững tình hình hoạt động của đảng bộ làm cơ sở để tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nghị quyết, quy chế, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy cùng cấp.

Bốn là, chỉ đạo các chi bộ cùng với việc chú trọng quản lý, giáo dục, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định của Ðiều lệ Ðảng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm. Khắc phục tình trạng chi bộ buông lỏng vai trò lãnh đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, giảm sút tinh thần tự phê bình và phê bình. Mặt khác phải tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp quản lý.

Năm là, chỉ đạo rà soát các văn bản, quy chế, quy định, quyết định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để bổ sung, sửa đổi những vấn đề không còn phù hợp hoặc ban hành mới theo thẩm quyền bảo đảm cho việc chấp hành nghiêm kỷ luật của Ðảng, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, đúng nguyên tắc và trình tự, thủ tục.

Sáu là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tính chiến đấu cao, luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, có hiểu biết sâu sắc về công tác xây dựng Ðảng, tinh thông nghiệp vụ kiểm tra, giám sát. Ðặc biệt là phải có thái độ công tâm, khách quan và thận trọng.

KỶ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành kiểm tra Ðảng (16/10/1948-16/10/2008), cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp trong Ðảng bộ Công an Trung ương tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Ðảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thượng tướng, TS Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Công an Trung ương

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.