Ngày 1-8, quân đội và nhân dân Việt Nam vui vẻ và thân thiết kỷ niệm ngày thành lập (năm thứ 26) Nhân dân giải phóng quân Trung Quốc. Chúng ta cần hiểu rõ những ý nghĩa to lớn sau này:

- Suốt 23 năm, Nhân dân giải phóng quân đã trường kỳ chiến đấu, tự lực cánh sinh, vượt mọi khó khăn gian khổ, mới có thành công vẻ vang ngày nay.

- Năm 1927 - 1928, đồng chí Mao Trạch Đông và Chu Đức tổ chức Nhân dân giải phóng quân (lúc đó gọi là Hồng quân), về người thì vẻn vẹn chỉ có mấy tiểu đoàn du kích, về vật thì thiếu thốn mọi mặt. Còn phe Tưởng Giới Thạch thì thống trị cả Trung Quốc, có mấy triệu binh sĩ, lại có các đế quốc nhất là đế quốc Mỹ giúp tiền bạc và vũ trang. Nhưng kết cuộc là Nhân dân giải phóng quân đã toàn thắng. Đó là vì Nhân dân giải phóng quân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; vì mỗi chiến sĩ đều thấm nhuần chính trị, đều toàn tâm toàn lực phục vụ nhân dân, và quyết chiến quyết thắng.

Thất bại nhục nhã ở Trung Quốc, Mỹ và 18 nước phe Mỹ hòng xâm chiếm Triều Tiên để làm bàn đạp tiến công Trung Quốc. Nhưng quân tình nguyện Trung Quốc (là em ruột của Nhân dân giải phóng quân) cùng quân và dân Triều Tiên đã đánh thắng chúng, buộc chúng phải đình chiến. Thế thì nếu phe Mỹ gây chiến với Liên Xô và Trung Quốc cùng các nước dân chủ mới, chúng nhất định sẽ thất bại đau đớn hơn nữa, chúng sẽ bị tiêu diệt. Còn bọn bù nhìn bán nước, như Tưởng Giới Thạch, Lý Thừa Vãn, Bảo Đại sẽ cùng một số phận như bọn Pêtanh và Lavan.

Thành công vẻ vang là vì Nhân dân giải phóng quân Trung Quốc (cũng như quân đội Liên Xô), đã giải phóng nông dân, đã thực hiện chính sách dân cày có ruộng. Do đó mà được hàng trăm triệu nông dân hăng hái ủng hộ.

Cùng quân đội Liên Xô, Nhân dân giải phóng quân Trung Quốc là đội tiên phong của giai cấp lao động và các dân tộc bị áp bức. Quân đội Liên Xô và Trung Quốc đã thắng lợi, thì giai cấp lao động và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới nhất định sẽ thắng lợi.

Quân đội ta học tập tinh thần quyết chiến quyết thắng của Nhân dân giải phóng quân Trung Quốc, nhân dân ta học tinh thần của nhân dân Trung Quốc hết lòng hết sức ủng hộ bộ đội, cho nên cuộc trường kỳ kháng chiến của ta nhất định thắng lợi.

C.B.

-----------

Báo Nhân Dân, số 127, từ ngày 1 đến ngày 5-8-1953, tr.2.


Tin liên quan