Cuộc vận động lớn góp phần thúc đẩy PVN phát triển

PHAN HÙNG và HUY CƯỜNG

Thứ Năm, 14/05/2009 03:09

Hai năm qua, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) vinh dự được Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chọn là đơn vị chỉ đạo điểm.

Ðảng ủy, Ban lãnh đạo tập đoàn đã mở các lớp quán triệt nội dung cuộc vận động và xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các bước thực hiện, phổ biến, quán triệt tới tất cả các cấp ủy đảng trực thuộc.

Vào chiều sâu của Cuộc vận động lớn

Sau hai năm triển khai Cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến mọi hoạt động của Tập đoàn được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng tích cực, tạo dư luận phê phán các hiện tượng tiêu cực, nhắc nhở cán bộ, đảng viên giữ gìn đạo đức, lối sống.

Thông qua học tập, cán bộ, đảng viên chuyển biến tốt về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và tấm gương của Bác Hồ vĩ đại. Cuộc vận động đã tác động trực tiếp việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, từ đó thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở tất cả các đơn vị thành viên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Ðảng và Nhà nước giao. Từng đơn vị thành viên đã lồng ghép nội dung Cuộc vận động với nhiệm vụ công tác, có những quy định cụ thể, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng ở từng đơn vị.

Những chuyển biến tích cực và đồng đều ở các đơn vị thành viên đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng của toàn tập đoàn phát triển, năm sau cao hơn năm trước, nhất là trong triển khai các chủ trương, giải pháp chống suy giảm kinh tế. Các công trình trọng điểm Nhà nước trong lĩnh vực dầu khí đã được đẩy nhanh, bảo đảm tiến độ hoàn thành theo nghị quyết của Quốc hội, triển khai thực hiện chủ trương, giải pháp của Ðảng và Nhà nước về kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Ðảng ủy tập đoàn cùng Ban lãnh đạo xây dựng chương trình hành động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Từ tập đoàn đến từng đơn vị thành viên đã rà soát, xây dựng và áp dụng các định mức trong sản xuất, kinh doanh gồm định mức kinh tế kỹ thuật, định mức tiêu hao nhiên liệu, dự trữ vật tư, định biên lao động và định mức chi phí quản lý... Trên cơ sở đó hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật của toàn tập đoàn.

Quá trình học tập gắn liền các biện pháp điều chỉnh phương thức quản lý đã phát huy ý thức tiết kiệm của cán bộ, đảng viên và công nhân viên. Năm 2007, toàn tập đoàn đã tiết kiệm được hơn 550 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm. Năm 2008, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chi phí "đầu vào" tăng cao, nhờ quán triệt tinh thần tiết kiệm ở tất cả các khâu, tập đoàn đã tiết kiệm được 541 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch.

Cũng trong hai năm qua, nhờ gắn kết chặt chẽ Cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo tập đoàn trên các công trình, dự án trọng điểm dầu khí đã dấy lên phong trào thi đua lao động, sản xuất với mục tiêu bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị thành viên đã theo dõi sát sao, phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích lao động xuất sắc, những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần động viên khí thế lao động sản xuất, bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư.

Công đoàn PVN và Ðoàn Thanh niên xung kích tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ðẩy mạnh các phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn". Phát động phong trào cán bộ, đảng viên và người lao động làm thêm giờ gây quỹ hoạt động an sinh xã hội, phát động phong trào tương thân, tương ái theo tấm gương đạo đức yêu nước, thương dân của Bác Hồ. Trong hai năm 2007 - 2008, PVN đã quyên góp hơn 300 tỷ đồng, hỗ trợ chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", ủng hộ bộ đội Trường Sa năm bộ thiết bị lọc nước và 11 máy phát điện...

Ðể xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngang tầm với một tập đoàn kinh tế chủ lực của Nhà nước, tập đoàn đang triển khai xây dựng chính sách quy hoạch, đào tạo, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quan điểm của Ðảng. Công tác đánh giá cán bộ cũng từng bước đổi mới lấy hiệu quả công tác, kết quả phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh làm thước đo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thể hiện trên các mặt tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy. Ðảng ủy PVN chủ động xây dựng đề án thành lập Ðảng bộ toàn tập đoàn, ra nghị quyết chuyên đề về duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên...

Nói đi đôi với làm

Ðồng chí Ðinh La Thăng, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐQT tập đoàn nhận xét: Sau hai năm triển khai Cuộc vận động lớn đã tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và công nhân, viên chức trong tập đoàn. Sự chuyển biến đó hướng tới một mục tiêu thống nhất là "Nói đi đôi với làm". Từng cán bộ, đảng viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm trước công việc được giao. Cán bộ, đảng viên gương mẫu; đoàn viên, cán bộ, công nhân viên cùng thi đua lao động với năng suất, chất lượng và hiệu quả, tiết kiệm chi phí cao nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong toàn tập đoàn thống nhất ý chí, hành động với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo và từng đơn vị thành viên. Trong giai đoạn suy giảm kinh tế, việc phát huy vai trò của một tập đoàn kinh tế Nhà nước phấn đấu giữ mục tiêu tăng trưởng có ý nghĩa quan trọng, đóng góp ngày càng tăng cho kinh tế đất nước. Ðây là việc làm thiết thực để thực hiện chủ trương chống suy giảm kinh tế.

Những động lực tinh thần do Cuộc vận động lớn mang lại đã tác động tích cực quá trình phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị trong từng đơn vị thành viên và toàn tập đoàn. Trong hai năm 2007, 2008 tập đoàn đạt mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, doanh thu năm 2008 đạt hơn 280 nghìn tỷ đồng, bằng 149,6% kế hoạch, tăng 31,2% so với năm 2007, chiếm 20% GDP cả nước. Toàn ngành nộp ngân sách tăng 41,7% so với năm trước, chiếm 31% tổng thu ngân sách Nhà nước, là sự chuyển biến về chất rất đáng mừng. Các công trình trọng điểm quốc gia trên lĩnh vực dầu khí như điện Cà Mau 1 + 2, điện Nhơn Trạch 1, Nhà máy lọc dầu Dung Quất... lần lượt được đưa vào hoạt động đã góp phần cân đối cung cầu các sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế, khai thác hiệu quả tài nguyên dầu khí, bảo đảm tăng trưởng bền vững cho đất nước. Ðồng thời hạn chế những tác động tiêu cực trước những biến động phức tạp của thị trường dầu mỏ thế giới, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh những khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm đã xuất hiện cơ hội cho đầu tư do giá vật tư, thiết bị giảm để những doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế tài chính lớn như PVN tái cơ cấu kinh doanh một cách hợp lý, tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp, cơ cấu lại các danh mục đầu tư. Ðây cũng là cơ hội tốt để tập đoàn mua sắm tài sản, nguyên liệu, đổi mới công nghệ đi trước đón đầu khi kinh tế thế giới hồi phục.

Nhằm bảo đảm tốc độ tăng trưởng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước và tranh thủ cơ hội đầu tư khi kinh tế thế giới suy giảm, PVN đang tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm như Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc dầu Long Sơn, Tổ hợp hóa dầu miền Nam, dự án đạm Cà Mau, các dự án điện...

PVN đang phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực triển khai một số dự án quan trọng. Trong tháng 5, tập đoàn sẽ khởi công một số dự án như: nhiệt điện Thái Bình 2, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Long Phú, dự án xơ sợi tổng hợp Ðình Vũ và dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2... Quy mô đầu tư các dự án lên gần 3 tỷ USD, phấn đấu đến năm 2015 đưa tổng công suất điện của ngành dầu khí chiếm 1/3 tổng công suất điện cả nước.

Nhìn lại hai năm triển khai Cuộc vận động lớn, cán bộ, công nhân, viên chức trong toàn tập đoàn đã có bước chuyển biến lớn về nhận thức tư tưởng tình cảm, khơi dậy những nét đẹp tiềm ẩn trong mỗi con người, tạo chuyển biến về hành động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị thành viên. Tuy nhiên, khi trao đổi ý kiến với các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ở PVN, họ đều khẳng định kết quả đạt được mới là bước đầu.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.