Thành phố Bắc Ninh tạo động lực phát triển

LÊ MẬU LÂM và SƠN TOÁN

Thứ Ba, 16/06/2020 04:16
Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đô thị Bắc Ninh văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, kiên quyết, kiên trì khắc phục những hạn chế, khuyết điểm… bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ từ thành phố tới cơ sở.
Lễ khánh thành công trình Trường THCS Ninh Xá, một trong số tám công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.Ảnh: MAI LAN
Lễ khánh thành công trình Trường THCS Ninh Xá, một trong số tám công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.Ảnh: MAI LAN

Giữ vững kỷ cương, nỗ lực "xây" và "chống"

Thực tế Ðảng bộ TP Bắc Ninh đầu nhiệm kỳ cho thấy sự hạn chế yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền là nguyên nhân khiến còn những chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Ðảng triển khai kém hiệu quả chậm đi vào thực tiễn. Thành phố chưa phát huy hết lợi thế tiềm năng của đô thị trung tâm trong thực hiện một số lĩnh vực về kinh tế - đô thị, văn hóa - xã hội…

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ rõ địa chỉ, nguyên nhân tình trạng nêu trên, trước hết từ vai trò cấp ủy, người đứng đầu. Các địa phương có "sức ỳ" trong phát triển cơ bản do hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp hoạt động của cấp ủy, chính quyền chưa thật đồng bộ, hiệu quả... còn những cấp ủy chưa chủ động phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội chưa kịp thời…

Từ thực tế nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước; đề cao tự phê bình và phê bình; kiên quyết, kiên trì khắc phục những hạn chế, khuyết điểm gắn liền coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo. Trước hết, trong quán triệt các đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm vận dụng đúng, linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của thành phố. Thành ủy cũng tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên gắn với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn trao đổi, trên cơ sở các quy định của Ðảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa, ban hành: Các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về đăng ký rèn luyện đảng viên hằng năm; về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý; về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về đánh giá cán bộ. Công tác rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thành ủy tiến hành kiểm điểm chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ. Qua kiểm điểm Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ ra 47 khuyết điểm, hạn chế nổi cộm, kéo dài. Ðối với hầu hết những khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra đã được các cấp ủy nghiêm túc tiếp thu, có chương trình khắc phục triệt để.

Ðồng thời Ban Thường vụ đã chỉ đạo gợi ý kiểm điểm đối với 10 tổ chức đảng trong đó có đảng bộ các phường: Ðại Phúc, Võ Cường, Vân Dương, Phong Khê; Ðảng bộ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh; các chi bộ: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề thành phố.

Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục gợi ý kiểm điểm đối với chín tổ chức đảng và một số cá nhân có nhiều hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hoặc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hoàng Long cho biết, sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành tám đề án, kế hoạch, kết luận để chỉ đạo và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để các cấp, các ngành tập trung khắc phục khuyết điểm. Thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình kết hợp công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã xử lý kỷ luật 184 trường hợp có vi phạm với phương châm "công minh, chính xác, kịp thời", không phân biệt đảng viên cấp trên hay cấp dưới, có chức vụ hay không có chức vụ.

Các cấp ủy trong Ðảng bộ cũng tập trung tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đồng thời theo chức năng, thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, kể cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu. Từ đó, thành phố đã hạn chế tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp và giữ ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Gắn liền với đó, Thành ủy tăng cường, luân chuyển cán bộ từ thành phố về giữ vị trí chủ chốt các phường: Khúc Xuyên, Nam Sơn, Phong Khê, Võ Cường, Vũ Ninh… nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Kinh nghiệm thực tế sau kiểm điểm, tập thể lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thấy rõ được những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục. Quá trình nêu trên nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt các cấp ủy trong toàn Ðảng bộ thành phố đã dồn sức nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Các địa phương, đơn vị trước đây nhiều hạn chế đều chuyển biến tốt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Ðổi mới đồng bộ, tạo chuyển động từ cơ sở

Thực tiễn ghi nhận, thông qua các nghị quyết, chủ trương, giải pháp các cấp ủy toàn Ðảng bộ thành phố luôn coi trọng, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo sát với tình hình thực tiễn và các quyết tâm chính trị hằng năm. Trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với thực hành và mở rộng dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Ðảng cũng như toàn xã hội...

Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Ðảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng mạnh vào mục tiêu củng cố hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vững mạnh. Thành ủy đã ban hành 23 kết luận, chương trình, kế hoạch về công tác xây dựng Ðảng. Ðồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh Vũ Chí Kiên trao đổi, Ðảng bộ thành phố dồn sức chỉ đạo, giải quyết những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, lựa chọn những nội dung đột phá phù hợp điều kiện, tình hình thành phố. Nổi bật như: Việc đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng và chỉnh trang đô thị, đầu tư các tiện ích công cộng phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, cải thiện chất lượng môi trường, phát huy bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc. Từ đó, nhiều địa phương, đơn vị đã chọn vấn đề trọng tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc triển khai và đạt được những kết quả tích cực.

Khảo sát tại nhiều địa bàn thuộc thành phố cho thấy sự đổi mới phương thức lãnh đạo được coi trọng từ cơ sở. Cấp ủy đảng đã chủ động kế hoạch phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát triển đảng viên; tham gia xây dựng, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố…

Nhiều phường, xã, cấp ủy thực hiện phân công bí thư, chi ủy viên, đảng ủy viên, đảng viên phụ trách địa bàn dân cư, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân nền nếp, hiệu quả. Các chi bộ: khu phố Nguyễn Trãi (phường Ninh Xá); khu phố 4 (phường Vệ An); khu phố 2 (phường Tiền An)... trực tiếp bí thư, chi ủy viên tham gia phụ trách những phần việc khó. Một số chi bộ ở Ðảng bộ các phường Suối Hoa, Vũ Ninh, Kinh Bắc, Ðại Phúc, từ xác định điểm mạnh của đảng viên hưu trí trình độ cao, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cho nên đã phân công công tác, tập trung phát huy năng lực, sở trường của từng đồng chí.

Chủ tịch UBND phường Suối Hoa Lê Hữu Hào nêu thực tế, từ chủ trương của các cấp ủy, sự phân công của chi ủy, nhiều đảng viên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Nhiều đảng viên, cán bộ hưu trí đã trở thành lực lượng nòng cốt của chi bộ, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong khu dân cư.

Ðảng bộ thành phố hiện có 71 tổ chức cơ sở đảng, gồm 28 Ðảng bộ cơ sở và 43 chi bộ với 10.112 đảng viên. Theo đánh giá hằng năm, hầu hết đảng viên trong Ðảng bộ đã coi trọng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực nêu gương trong thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố được nâng lên rõ rệt.

Tựu trung, 5 năm qua với tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo Ðảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển TP Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Triển khai, thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố liên tục duy trì ở mức cao (tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 vượt 1,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Ðặc biệt TP Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I vào năm 2017 (trước ba năm so với kế hoạch). Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trên địa bàn được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

Thành phố tiếp tục khẳng định được vị thế là đô thị trung tâm, một trong những địa bàn động lực thúc đẩy của tỉnh, có vai trò quan trọng trong vùng Thủ đô.

Tin liên quan

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Ở Cà Mau, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tuy mỗi nơi có cách làm khác nhau, nhưng những việc làm tốt, những cách làm cụ thể, thiết thực đã cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái hơn trong thi đua, lao động sản xuất, chung tay vì sự phát triển và đi lên của địa phương.
“Điểm tựa” của buôn làng

“Điểm tựa” của buôn làng

Không chỉ sản xuất giỏi, già làng Srôi ở làng Đắk Trôk, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai) còn là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của đồng bào dân tộc Ba Na tại địa phương. Tận tâm, nhiệt huyết với công việc, ông Srôi luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giữ gìn văn hóa truyền thống và sự bình yên cho buôn, làng.
Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Để học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp

Trong ba năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới thông qua việc làm cụ thể, gắn với trách nhiệm từng cá nhân, tập thể theo hướng rèn giũa vào nền nếp đã giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh chuyển biến tích cực.