- Đồng chí Hoàng Thị Mới, 20 tuổi, bần nông, người Thanh Hóa. Vóc người tuy bé nhỏ, nhưng làm việc rất hăng hái. Trong đợt dân công, đồng chí Mới gánh mỗi chuyến 55 kilô. Đường đi gần, thì gánh đến 72 kilô. Do gương mẫu của đồng chí Mới mà cả đội đã tăng năng suất 34 phần 100.

Đồng chí Mới lại có tinh thần đoàn kết rất cao, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, không quản khó nhọc. Qua mấy đợt thi đua, đồng chí Mới vẫn giữ vững kiểu mẫu trong phong trào. Sau đợt tổng kết, đồng chí Mới được cử làm bí thư hội phụ nữ và làm đội phó trong Đoàn thanh niên xung phong.

- Đồng chí Nguyễn Văn Tường, 33 tuổi, nhà buôn bán nhỏ, người Thanh Hóa. Phụ trách xe đạp thồ đá, mỗi chuyến đồng chí Tường thồ hơn 320 kilô, có khi 366 kilô. Đồng chí Tường luôn luôn giúp sửa xe cho bạn để đảm bảo hoàn thành công tác.

- Đồng chí Nguyễn Đình Huyền, 40 tuổi, công nhân, người Nghệ An. Trong trận chống lụt vừa qua, đồng chí Huyền đã rất dũng cảm, vật lộn với nước lụt suốt ngày đêm và đã bảo vệ được vật liệu của công trường khỏi trôi mất. Thấy anh em làm bùloong mỗi ngày chỉ được 30 cái, đồng chí Huyền xin làm thử, mỗi ngày được 70 cái. Anh em rút kinh nghiệm đã tăng năng suất rất nhiều.

Đồng chí Huyền lại có nhiều sáng kiến giúp cho công việc khác tăng năng suất 35 đến 50 phần 100. Trong các đợt thi đua, đồng chí Huyền đều được anh em bầu làm gương mẫu. Ban chỉ huy công trường đã đề nghị lên Chính phủ thưởng Huân chương cho đồng chí Huyền.

Trong 3 chiến sĩ, trẻ có, già có, nam có, nữ có, công, nông, thương có, nhưng đồng một mục đích là: Hăng hái thi đua nâng cao năng suất, để phục vụ nhân dân.

C.B.

-----------

- Báo Nhân Dân, số 299, ngày 25-12-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.208-209.

Tin liên quan