Ngô Đình Diệm tay sai của Mỹ,

Dám tự xưng “chí sĩ”, “cứu tinh”.

Nhiều trò dơ dáng dại hình,

Tự mình nó gắn cho mình 6 T:

Thứ nhất là trò hề Tổng Thống,

Trò thứ hai là Tổng Tư lon,

Ba là Thủ Tướng cô hồn,

Cưỡng dâm dân ý, bịt mồm báo chương.

Đường phản quốc là đường thất bại,

Diệm đi theo, Diệm phải nhào ngô.

Tự tay Diệm quật lấy mồ,

Dân ta đoàn kết sẽ xô Diệm vào.

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 637, ngày 30-11-1955, tr.2.

Tin liên quan