Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ có quân đội đóng ở 39 nước ngoài.

Hiện nay, 150 vạn binh sĩ Mỹ đóng ở 63 nước ngoài. Ở đâu có quân đội Mỹ, là trường bay Mỹ.

Ở 34 nước không có quân đội Mỹ đóng, thì có phái đoàn quân sự Mỹ trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quân đội nước ấy (như ở Xiêm).

Mỹ câu kết với bọn bù nhìn phản động, như Tưởng Giới Thạch, Lý Thừa Vãn, Bảo Đại, v.v.. Mỹ ủng hộ những tên độc tài khát máu như Phơrăngcô ở Tây Ban Nha.

Sách vở, báo chí, chiếu bóng, phát thanh của Mỹ hàng ngày ra sức tuyên truyền chiến tranh.

Mỹ ra sức đẩy mạnh việc vũ trang lại phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

Mỹ “giúp” giặc Pháp và bù nhìn tiền bạc và vũ khí, để kéo dài và mở rộng chiến tranh ở Việt - Miên - Lào. Mỹ là thủ phạm âm mưu gây chiến.

Những kinh nghiệm đã chứng tỏ: Mỹ đã thất bại ở Trung Quốc, đã thất bại ở Triều Tiên, thì ở Việt - Miên - Lào, Mỹ cũng sẽ thất bại.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 177, từ ngày 11 đến ngày 15-4-1954, tr.2.

Tin liên quan