Nhân dân Bắc Phi đang nổi dậy đấu tranh kịch liệt chống thực dân Pháp.

Các báo đăng tin rằng trong ngày 20-8, cả phía Phi và phía Pháp đã chết hơn 1.200 người. Đó là con số của chính phủ Pháp công bố. Sự thật thì số người chết còn nhiều hơn.

Hiện nay, ở Bắc Phi, Pháp có hơn 10 vạn quân đội, với nhiều xe tăng và máy bay. Và chính phủ Pháp định phái thêm 8 tiểu đoàn nữa. Điều đó chứng tỏ rằng lực lượng khởi nghĩa của nhân dân Bắc Phi khá to lớn.

Hơn 30 năm nay, lần này là lần đầu tiên mà thực dân Pháp phải đương đầu với một cuộc đấu tranh to như vậy ở Bắc Phi.

Chiến lược thực dân Pháp đang thi hành ở Bắc Phi hiện nay cũng như chiến lược chúng đã thi hành ở Việt Nam trong những năm kháng chiến: Chúng dùng máy bay thả bom lung tung, lập vùng đai trắng, vây làng, bắt người, càn quét…

Riêng ở Marốc, đã có một mặt trận dài hơn 100 cây số.

Riêng ở Angiêri, thực dân Pháp đã triệt hạ 9 làng. Báo tư sản Pháp Thế giới đã thuật lại chuyện quân đội Pháp giết sạch đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con ở vùng Côngstăngtinoa.

Trước đây, thực dân Pháp dùng mọi cách để chia rẽ người Arập và người Bécbe. Nhưng trong cuộc khởi nghĩa này, hai dân tộc ấy đã đoàn kết và giúp đỡ nhau, cùng nhau chống thực dân Pháp. Đó là một lực lượng mới của nhân dân Bắc Phi.

Ở Bắc Phi, đế quốc Mỹ có 4 căn cứ to không quân và 1 căn cứ to hải quân. Trong cuộc chiến tranh thực dân này phải chăng Mỹ cũng có nhúng tay vào?

Vì chính nghĩa, nhân dân Việt Nam ta nhiệt liệt đồng tình và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của anh em Bắc Phi.

C.B.

-----------

Báo Nhân Dân, số 544, ngày 29-8-1955, tr.2.

Tin liên quan