Các cơ quan cũng dùng cách nói chuyện từng người, từng nhóm, từng ngành, báo chữ to, hội triển lãm, những cuộc thảo luận sôi nổi và kỹ lưỡng, để chỉnh phong.

Họ đã làm nổi bật và phê phán sâu sắc những bệnh chủ quan, máy móc, xem nhẹ chính trị, và nạn giấy tờ. Ví dụ: Bộ Tài chính có đến 1.400 quy chế, Bộ Đường sắt có đến 2.000 quy chế... Do những khuyết điểm đó mà trong việc sản xuất không thực hiện được phương châm “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”.

Nhờ chỉnh phong mà nhiều người đã thấy rõ trong công tác nghiệp vụ “vì ai mà làm, và làm thì phải dựa vào ai”. Tư tưởng được giải phóng triệt để, mọi người đều nắm được bản chất của công tác mình, do đó mà điều chỉnh tốt mối quan hệ giữa các ngành sản xuất.

Tư tưởng thông, bệnh chủ quan và bảo thủ bị tiêu diệt, cán bộ lãnh đạo gương mẫu làm trước, lấy chính trị làm chủ, tập trung lực lượng giải quyết những vấn đề to. Những cuộc hội nghị hẹp và hội nghị rộng đã phát động quần chúng thảo luận đầy đủ, nắm đúng khâu chính mà xét cả sợi dây chuyền của công việc. Phát hiện và sửa chữa những cái gì không thích hợp cho phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, cái gì không ăn khớp trong mối quan hệ lao động giữa bộ phận này với bộ phận khác, giữa bộ phận và toàn thể, giữa người này với người khác. Giải quyết hết những khúc mắc đó, công việc đều trôi chảy.

Nói tóm lại: Chỉnh phong đã giúp cho cán bộ các cơ quan chữa khỏi bệnh quan liêu và dẫn họ đi sâu vào quần chúng.

Cán bộ lãnh đạo không quyến luyến phòng giấy nữa. Họ đi đến các nơi để điều tra nghiên cứu và phổ biến kinh nghiệm. Họ thường khai hội ở nhà máy hoặc ở nông thôn, để bàn việc và để trao đổi những kinh nghiệm thực tế.

Họ đi đến sát với cấp dưới miệng nói tay làm, kịp thời giải quyết các vấn đề. Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo và quần chúng càng thêm khăng khít, công việc càng thêm dễ dàng.

Một ví dụ: Vừa rồi, Cục trưởng Cục hầm mỏ đi đến huyện Vũ An (tỉnh Hà Bắc) kiểm tra kỹ và toàn diện. Do đó, đã phát hiện đội địa chất có khuynh hướng bảo thủ rất nghiêm trọng. Theo báo cáo của đội này thì mỏ sắt Vũ An chỉ có mấy triệu tấn. Sau cuộc kiểm tra thì phát hiện mỏ ấy có mấy trăm triệu tấn.

Kết quả chỉnh phong ở các cơ quan là: ngân sách các ngành giảm được gần một nửa, số người bớt được nhiều, mà năng suất lao động của các cơ quan đều tăng gấp bội.

TRẦN LỰC

---------------------

- Báo Nhân Dân, số 1612, ngày 11-8-1958, tr.3.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.476-477.

Tin liên quan