Quốc hội và Chính phủ Trung Hoa định sửa đổi chế độ thanh niên đi lính: Từ trước đến nay là chế độ tình nguyện: Từ nay về sau sẽ theo chế độ nghĩa vụ (nghĩa là thanh niên con trai đến tuổi thì đều phải đi lính mấy năm, để giữ gìn Tổ quốc, giữ gìn hòa bình).

Nhưng từ chế độ tình nguyện sang chế độ nghĩa vụ, cần phải có một thời kỳ chuẩn bị. Trong thời kỳ ấy, Chính phủ cần có 350.000 thanh niên để bổ sung cho quân đội.

Chính phủ ra lời kêu gọi không đầy nửa tháng, thì số thanh niên ký tên tình nguyện tòng quân đã nhiều gấp 8 lần con số Chính phủ đã định.

Nhiều nơi, như Nội Mông Cổ, Hà Nam, v.v., từ 95 đến 99% thanh niên (học sinh, công nhân, nông dân) đã ghi tên xin tòng quân.

Tin thêm: Đến hôm 26-3, ở Trung Quốc đã có hơn 355 triệu người ký tên đòi cấm bom nguyên tử và bom khinh khí.

Ở Nhật có hơn 23.184.000 người đã ký tên.

C.B.

------

- Báo Nhân Dân, số 395, ngày 1-4-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.392.

Tin liên quan