Từ năm mười chính bốn lăm,

19 chính phủ lăm xăm đổ nhào(1),

Bọn này ra, bọn kia vào,

Ngồi chưa nóng đít, đã nhào mồng mông.

tài chính đã rỗng không,

Càng vay Mỹ, nợ lại chồng càng cao,

Vì chuyện quân đội châu Âu

Gươm kề vào cổ, thì đầu cũng vương.

Vì chiến tranh ở Đông Dương

Chết người hại của, hết đường đi ra.

Cho nên chính phủ họ La

Cũng tombê(2) nốt, thế là hai mươi.

Tấn tuồng cũng khá buồn cười,

Chờ xem hăm mốt là người thế nao?

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 195, từ ngày 16 đến ngày 18-6-1954, tr.2.


(1) Tính đổ đồng, mỗi Chính phủ Pháp sống được sáu tháng rưỡi (TG).

(2) Tiếng Pháp, nghĩa là đổ (TG).

Tin liên quan