Hồi cuối tháng 7, Liên Xô đã tuyên bố: Nước Áo đã ký hiệp ước hòa bình với Liên Xô và Anh, Pháp, Mỹ. Cho nên 4 vạn 5.000 binh sĩ Liên Xô trước đây đóng ở nước Áo sẽ được giải ngũ cả.

Vừa rồi, Liên Xô lại tuyên bố: Để chứng tỏ ý chí hòa bình của mình, cuối năm nay Liên Xô sẽ giảm bớt 64 vạn binh sĩ.

Ai cũng biết rằng Liên Xô không có một căn cứ quân sự nào ở nước ngoài.

Mỹ cũng luôn luôn nói hòa bình. Nhưng...

Quân đội Mỹ trước đây đóng ở nước Áo, nay không rút về Mỹ, mà lại kéo sang đóng ở nước Ý.

Từ các nơi ở phương Đông, như Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Phi Luật Tân[1], Xiêm[2]... qua các nước Trung Đông đến các nước Ý, Pháp, Anh, Đức... ở phương Tây, Mỹ có hơn 950 căn cứ quân sự.

Mỹ lại đang mua chuộc bọn Ngô Đình Diệm để biến miền Nam Việt Nam và Miên, Lào thành căn cứ quân sự Mỹ.

Xin hỏi bà con: Mỹ là thật thà hòa bình, hay là âm mưu gây chiến?

Mỹ âm mưu gây chiến, cho nên chúng ta phải kiên quyết chống Mỹ để giữ gìn hòa bình.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 539, ngày 24-8-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.92.


[1]. Tức Philíppin (BT).

[2]. Tức Thái Lan (BT).

Tin liên quan