Do địch phá hoại trước đây và do thiên tai, vụ mùa năm ngoái thu hoạch kém nên vụ giáp hạt vừa qua, một số địa phương bị nạn đói. Nhờ nhân dân đoàn kết, Đảng, Chính phủ lãnh đạo và săn sóc, sản xuất vụ chiêm khá, nạn đói tháng 3 đã vượt qua. Nay Đảng và Chính phủ lại kêu gọi đẩy mạnh sản xuất vụ mùa và phòng đói tháng 8. Một số cán bộ nghĩ: Vụ chiêm thu hoạch khá, tháng 8 không thể đói nữa. Thế rồi họ coi nhẹ lãnh đạo sản xuất, nhất là không chú ý vận động nông dân trồng mầu ngắn ngày, trồng rau, v.v..

Những đồng chí nghĩ như thế là không biết rằng tuy vụ chiêm thu hoạch tương đối khá nhưng không phải khá đều, nơi tốt nơi xấu, có nơi không cấy được lúa chiêm. Vừa rồi một số địa phương lại bị thiệt hại vì bão. Nhân dân ta vẫn thiếu lương thực. Các cấp Đảng, chính quyền và tất cả cán bộ phải hết lòng săn sóc việc sản xuất, mới có thể tránh được nạn đói tháng 8. Làm cán bộ lãnh đạo phải biết lo gần lo xa, nhất là phải hằng ngày chăm lo đời sống nhân dân. Chủ quan là rất nguy hiểm.

H.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 492, ngày 8-7-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.35.

Tin liên quan