Ngày kỷ niệm Toàn quốc kháng chiến (19-12) và ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân (22-12), ý nghĩa của hai ngày kỷ niệm vẻ vang ấy liên quan mật thiết với nhau.

Trong 8, 9 năm kháng chiến gian nan và oanh liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, nhân dân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu chống kẻ thù cướp nước. Lúc đầu, kẻ thù mạnh gấp mấy ta. Song nhân dân ta không chút e sợ, kiên quyết kháng chiến. Nhờ sức đoàn kết và cố gắng của bản thân ta, nhờ sự ủng hộ của nhân dân các nước bạn, nhân dân Pháp và nhân dân thế giới yêu chuộng chính nghĩa, ta dần dần mạnh hơn địch và đã thắng lợi hoàn toàn.

Thắng lợi ấy là thắng lợi của toàn dân ta. Đã luôn luôn sẵn sàng hy sinh sức người và sức của cho kháng chiến, nhân dân ta lại cho những con em ưu tú nhất vào bộ đội để đánh giặc, giữ nước giữ làng.

Một điều nữa làm cho thanh danh của nhân dân ta lẫy lừng trên thế giới, là hơn 1.600 gia đình đã cho cả 3 hoặc 4 người con vào bộ đội, 36 gia đình cho cả 5 con, 9 gia đình cho cả 6 con và 5 gia đình cho cả 7 con vào bộ đội. Thật là những gia đình vẻ vang!

- Tuy mới 11 tuổi, do Đảng ta tổ chức lên và do sự giáo dục, bồi dưỡng của Đảng và Chính phủ, quân đội ta đã trưởng thành mau chóng, đã trở nên một quân đội anh dũng, quyết chiến quyết thắng, có hàng chục vạn đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Nó đã đánh thắng hơn 38 vạn địch và ngụy dưới sự chỉ huy của những "danh tướng" Pháp như Tátxinhi, Nava và do đế quốc Mỹ giúp súng, giúp tiền.

Quân đội ta đã giải phóng đất nước, đã đưa lại hòa bình và tự do cho nhân dân ta.

Từ Bắc đến Nam, nhân dân ta đoàn kết chặt chẽ, yêu nước nồng nàn; quân đội ta quyết một lòng bảo vệ nhân dân, giữ gìn Tổ quốc. Vì vậy mà kháng chiến đã thắng lợi vẻ vang.

Ngày nay, hòa bình đã trở lại, nhưng cuộc đấu tranh chính trị hãy còn gay go, phức tạp, gian khổ, lâu dài. Song, với lòng tin tưởng sắt đá, truyền thống anh dũng, tinh thần quật cường và bền gan quyết chí của nhân dân và quân đội ta, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trong cuộc đấu tranh chính trị và sự nghiệp hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước, nhất định sẽ thành công.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 658, ngày 21-12-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.217-218.

Tin liên quan