Hôm 14-2-1956, Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô đã khai mạc.

Đó là một cuộc đại hội to nhất của một chính đảng to nhất trên thế giới:

Đảng là người trước nhất đã lãnh đạo giai cấp vô sản Nga làm cách mạng xã hội thành công, và dẫn đường cho các Đảng cộng sản và lao động khác đi đến thắng lợi.

Đảng thành lập đã hơn 50 năm, là Đảng Cộng sản trước tiên trên thế giới.

Đảng có 7.215.630 đảng viên, là đảng to nhất trên thế giới.

Đảng có hơn 19 triệu đoàn viên thanh niên cộng sản làm đội quân dự bị, là đảng mạnh nhất trên thế giới.

Đảng có 55 đảng anh em ở khắp 5 châu, đồng tâm nhất trí, là đảng rộng nhất trên thế giới.

Cuộc Đại hội này có 1.400 đại biểu tham gia, là một cuộc đại hội lớn nhất trên thế giới.

Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua kế hoạch 5 năm thứ sáu, là một kế hoạch khổng lồ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản, nó sẽ có ảnh hưởng vô cùng to lớn và tốt đẹp đến cả xã hội loài người.

Đại hội cũng sẽ thảo luận những vấn đề cực kỳ quan trọng, mà việc giải quyết sẽ xây dựng nền tảng cho hòa bình vững chắc và lâu dài. Đó là ba vấn đề:

- Giữ gìn hòa bình ở châu Âu.

- Giữ gìn hòa bình ở châu Á.

- Giảm bớt binh bị.

Xem đó, thì bà con ta hiểu rằng: Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô không những quan hệ lớn đến nhân dân Liên Xô vĩ đại mà cũng quan hệ lớn đến nhân dân toàn thế giới gồm cả nhân dân Việt Nam ta.

Dưới ngọn cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác - Ăng-ghen - Lê-nin - Sta-lin, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, với sự ủng hộ nhiệt liệt của nhân dân lao động và những người yêu chuộng hòa bình toàn thế giới - Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Liên Xô nhất định hoàn toàn thành công!

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 715, ngày 17-2-1956, tr.2.

Tin liên quan