Hôm 2-12, một đoàn 34 xe địch kéo từ Hà Đông sang Hòa Bình. Giữa đường bị quân ta chặn đánh. Chỉ trong 45 phút, cả 34 xe địch bị ta đốt cháy sạch, 1 trung đội địch áp tải xe cũng bị ta tiêu diệt.

Không kể binh sĩ địch bị ta tiêu diệt, súng đạn, quân trang quân dụng của địch ta lấy được, đây chỉ nói về chuyến xe hơi.

Các nhà máy làm xe hơi, tính đổ đồng từ 5 phút đến 10 phút làm được 1 chiếc xe. Như thế, nhà máy địch cần từ 3 đến 6 tiếng đng h mới làm được 34 chiếc xe hơi. Bộ đội ta chỉ cần 45 phút là phá sạch.

Thế là ta phá mau hơn địch làm ra.

Thế là ta hơn địch.

Nhưng không phải ngày nào cũng có xe địch để phá. Và muốn phá xe địch, ắt phi chun b lâu dài, k lưỡng, khó nhc, bí mt. Vì vậy cho nên: Kháng chiến nht đnh thng li, nhưng phi trường kỳ và gian kh.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 37, ngày 19-12-1951, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.256.

Tin liên quan