Không biết bò dốt đến mức nào. Nhưng bọn phản động Mỹ, vì tư tưởng phản động, nên dốt tệ. Vài thí dụ:

Chính phủ phản động Brêdin (Brésil, Nam Mỹ) vừa ra sắc lệnh cấm “tư tưởng cách mạng”. Trong những người bị liệt vào “sổ đen”, có tên ông Huygô (V. Hugo), một đại văn sĩ Pháp chết từ năm 1885, và ông Anvơ (Alves), một đại thi sĩ Bờrêdin chết từ năm 1871!

Một viên đô đốc hải quân Mỹ, tên là Dasaria (Zacharias) vừa rồi viết trong một tờ báo Mỹ nói: “Ông Sikôlốpky hiện đang ra sức nghiên cứu bom nguyên tử”. Tiếc thay, ông Sikôlốpky (một nhà khoa học Liên Xô) đã qua đời từ năm 1935!

Chủ tịch nước Brêdin và đô đốc Dasaria không phải là i tờ, nhưng tư tưởng phản động làm cho chúng mù quáng, làm cho chúng dốt như bò.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 45, ngày 14-2-1952, tr.2.

Tin liên quan