Cuối tháng 5-1952, ở Hưng Yên, một toán giặc gồm 200 tên càn quét huyện L.. Khi chúng tìm thấy một hầm bí mật, tên quan hai liền chui xuống. Đùng! Tên quan hai chết quay. Giặc hoảng hốt, ném xuống hầm gần 50 quả lựu đạn. Tưởng anh em du kích chết hết rồi, tên quản mò xuống. Đùng, đùng! Tên quản ngã gục.

Sau đó, giặc vây hầm trong 4 tiếng đồng hồ, và đổ dầu đốt hầm.

Anh em du kích xông lên, tiêu diệt thêm 5 tên giặc và đâm bị thương 1 tên đội, 1 tên lính. Song vì giặc quá đông, 4 anh du kích đều bị hy sinh.

Oanh liệt thay, anh em du kích!

Một mạng ta đổi nhiều mạng địch.

Chết vì Tổ quốc là vẻ vang,

Tiếng thơm nghìn năm ghi bảng vàng.

Lực lượng du kích là lưới sắt,

Giặc Pháp nhất định sẽ tan hoang.

C.B.

---------

- Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân Dân, số 65, ngày 10-7-1952, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.442.

Tin liên quan