Năm nay mưa gió bất thường, trên thế giới nhiều nơi bị lụt.

Như ở Mỹ, 6 tỉnh bị lụt to. Chỉ trong tỉnh Pensilvania đã chết gần 200 người. Số thiệt hại trong 6 tỉnh rất nặng. Nhà cửa, ruộng vườn, mùa màng, xưởng máy, v.v. bị hư hỏng đáng giá độ 2.500 triệu đồng. Viên tỉnh trưởng tỉnh New Jersey nói: Đã 52 năm nay, trận lụt này là to nhất.

Ở Ấn Độ và Đại Hồi[1] cũng lụt to. Hồng Thập Tự quốc tế nói rằng: Trận lụt này to nhất trong lịch sử; 45 triệu người đã mất hết cửa nhà.

Nhân dân Việt Nam ta thành thật chia buồn với những người bị tai nạn, trước hết là với bà con Ấn, Hồi.

Đồng thời, chúng ta phải rất cảnh giác, đề phòng. Đồng bào những nơi có đê cần phải ra sức chữa đê cho thật vững, thật tốt, cần phải chuẩn bị thật sẵn sàng chu đáo để chống lụt, hộ đê.

Cán bộ quân, dân, chính, đảng ở những nơi có đê cần phải ra sức cấp tốc tổ chức, chỉnh đốn và kiểm tra lại thật kỹ lưỡng những đội và những tài liệu giữ đê.

Cơ quan Giao thông công chính cần phái nhân viên phụ trách thường xuyên đi xem xét và giúp đỡ địa phương một cách thiết thực.

Lụt cũng là một thứ giặc. Đồng minh của giặc lụt là giặc đói. Nếu chúng ta sơ hở, chủ quan, không lo trước, không tập trung lực lượng đề phòng, thì giặc lụt đến trước, giặc đói theo sau.

Ta tỉnh táo, ngăn ngừa trước, chuẩn bị sẵn để đánh lui chúng, thì ta chắc thắng, giặc chắc thua.

Chữ rằng "Nhân định thắng thiên",

Người mà cố gắng, trời liền phải theo.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 555, ngày 9-9-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.127-128.


[1]. Tức Pakixtan (BT).

Tin liên quan