Cách mạng vô sản thành công đã hơn bốn mươi năm. Gần hai mươi năm, nhân dân Liên Xô thắt lưng buộc bụng để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì mọi người hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, mà kế hoạch Nhà nước năm nào cũng hoàn thành vượt mức.

Thi đua lao động cộng sản chủ nghĩa nâng năng suất tăng lên vùn vụt, kế hoạch bảy năm xây dựng chủ nghĩa cộng sản sẽ hoàn thành trước thời hạn hai, ba năm.

Các khoản thu nhập của Nhà nước không ngừng tăng thêm.

So với năm 1958 thì năm 1959 tăng 100 tỉ đồng rúp.

So với năm 1959 thì năm 1960 tăng 1.450 tỉ đồng rúp.

Những cố gắng phi thường đã đưa lại những kết quả phi thường.

Hiện nay, công nhân Liên Xô mỗi ngày chỉ làm bảy giờ, làm dưới hầm mỏ thì sáu giờ. Và từ năm nay về sau, giờ làm cứ tiếp tục giảm mãi.

Năm 1961, mỗi tuần sẽ làm 41 giờ.

Năm 1962, mỗi tuần sẽ làm 40 giờ.

Năm 1964 trở đi mỗi tuần sẽ làm 30 giờ và 35 giờ. Vì năng suất lao động cao, cho nên giờ làm giảm bớt, nhưng tiền lương chẳng những không giảm mà lại tăng.

Thí dụ: từ nay cho đến cuối năm.

Lương công nhân công nghiệp xây dựng sẽ tăng hơn 12%.

Lương công nhân công nghiệp nhẹ sẽ tăng hơn 13%.

Lương công nhân công nghiệp thực phẩm sẽ tăng hơn 20%, v.v..

Chúng ta biết rằng công nhân Liên Xô có trình độ kỹ thuật rất cao. Tuy vậy, họ vẫn học tập không ngừng để tiến bộ mãi. Hiện nay, hơn bốn triệu người vừa làm vừa theo học các trường trung học và đại học chuyên nghiệp. Bình quân mỗi năm hơn năm triệu công nhân và viên chức nâng cao nghiệp vụ của mình. Một thí dụ: Ở xưởng máy kéo Stalingrát, quý đầu năm nay hơn 1.000 công nhân thanh niên đã tốt nghiệp trung học, 800 người theo học lớp ban đêm ở Viện cơ khí, hàng nghìn người học thêm ba, bốn nghề ở lớp học kỹ thuật của xưởng. Năm ngoái, 52 công nhân lành nghề đã thi đỗ bằng cấp chuyên gia và 111 người đỗ công trình sư.

Miền Bắc nước ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công nhân ta đã hăng hái nêu khẩu hiệu: "Học tập tiên tiến, đuổi kịp tiên tiến, vượt quá tiên tiến!". Việc làm phải đi đôi với lời nói:

Bước đầu chúng ta phải học tập và cố gắng đuổi kịp anh em công nhân Liên Xô để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm nay và chuẩn bị tốt cho kế hoạch năm năm.

T.L.

--------------------

Báo Nhân Dân, số 2251, ngày 18-5-1960, tr.4.

Tin liên quan