Hội nghị đã họp 75 ngày, và bế mạc hôm 21-7-1954.

Mặc dầu bọn đế quốc Mỹ và bọn hiếu chiến Pháp ra sức phá đám, nhờ sự cố gắng của 3 đoàn đại biểu Việt, Trung, Xô và sự ủng hộ của nhân dân thế giới, Hội nghị đã thành công vẻ vang. Nó đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.

Trong thế kỷ thứ XX, cuộc chiến tranh này là dài nhất: 2.775 ngày. Cuộc Thế giới đại chiến thứ nhất - 1.561 ngày. Thế giới đại chiến thứ hai - 2.074 ngày.

Trong cuộc chiến tranh này, Pháp đã mất 260.000 binh sĩ chết, bị thương và bị bắt (Pháp và ngụy). Pháp đã tốn 8.000 triệu đôla, (1 đôla ăn độ 4.000 đồng ngân hàng ta). Đó là một số tiền khổng lồ đủ để xây dựng lại kinh tế tài chính nước Pháp mà còn dư dật.

Kết quả của Hội nghị là:

- Thng li ln cho nhân dân Vit - Miên - Lào: Pháp đã thừa nhận chủ quyền, thống nhất, độc lập, đất nước toàn vẹn và dân chủ của 3 nước Việt - Miên - Lào và thừa nhận quân đội Pháp sẽ rút hết khỏi 3 nước.

- Thng li ln ca nhân dân châu Á: Nó đã chấm dứt chiến tranh kéo dài 24 năm nay ở châu Á, kể từ ngày Nhật tiến công Đông Tam Tỉnh (Trung Quốc) đến nay.

- Thng li ln ca nhân dân Pháp: Suốt 6, 7 năm nay nhân dân Pháp không ngừng đấu tranh chống “chiến tranh bẩn thỉu” ở Đông Dương. Nay nhân dân Pháp cũng đã thắng lợi trong cuộc đấu tranh ấy.

- Thng li ln ca nhân dân yêu chung hòa bình thế gii: Nhân dân thế giới luôn luôn ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của ta, đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược và đòi giải quyết mọi vấn đề xích mích giữa các nước bằng cách thương lượng. Vậy, thắng lợi của ta tức cũng là thắng lợi của lực lượng hòa bình dân chủ thế giới.

Hòa bình cũng như kháng chiến, chúng ta quyết không nên vì thắng mà kiêu. Toàn thể nhân dân, quân đội và cán bộ ta cần phải ghi nhớ mà thực hành lời dạy bảo của Hồ Chủ tịch là: Đoàn kết chặt chẽ, tư tưởng thống nhất, hành động nhất trí, ra sức đấu tranh để: Củng cố hòa bình, thực hiện thng nht, hoàn thành đc lp, xây dựng dân ch thật sự. Chúng ta đã thắng trong kháng chiến, chúng ta sẽ thắng trong hòa bình.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 209, từ ngày 28 đến ngày 30-7-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.10-11.

Tin liên quan