Công nhân ở nhiều xí nghiệp Trung Quốc quyết làm xong “kế hoạch 5 năm” trong 4 năm. Thí dụ: Xí nghiệp làm gang to nhất ở An Sơn, 7 xí nghiệp to ở Thượng Hải, 3 xí nghiệp to ở Thẩm Dương,… Các xí nghiệp xây dựng các mỏ than, cũng đảm bảo làm xong kế hoạch trong 4 năm và vài tháng.

Làm được như vậy, là vì trong 3 năm qua đã vượt được nhiều khó khăn và phát triển những thuận lợi sau đây:

- Lực lượng sáng tạo của công nhân rất to. Tinh thần thi đua của công nhân rất hăng hái và bền bỉ.

- Trong 3 năm qua, đã thu được kinh nghiệm quý báu.

- Sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước bạn rất chu đáo.

- Đảng và Chính phủ lãnh đạo rất sát, rất đúng đắn. Cán bộ và công đoàn rất tận tuỵ.

Thêm vào đó, phong trào hợp tác xã nông nghiệp rất sôi nổi, mức sản xuất nông nghiệp tăng nhiều. Ở các thành thị, nhiều công thương nghiệp của tư nhân hăng hái thực hiện “công tư hợp doanh”. Hai việc ấy cũng ảnh hưởng tốt đến toàn bộ kinh tế, làm cho công nhân và các tầng lớp nhân dân khác thêm hăng hái, ra sức làm xong kế hoạch trước thời hạn.

Khi nhân dân (công, nông, lao động trí óc, các nhà công thương) đã nhận rõ mình là người chủ của nước nhà, và có nhiệm vụ làm cho nước nhà thịnh vượng, thì việc gì to lớn và khó khăn mấy, nhân dân cũng làm được.

Ở Liên Xô, các “kế hoạch 5 năm” đều làm xong trước thời hạn. Ở Trung Quốc “kế hoạch 5 năm” lần thứ nhất cũng căn bản làm xong trong 4 năm.

Các nước anh em ta đã đi trước dẫn đường. Nhân dân ta cần phải theo con đường ấy, ra sức thi đua, làm cho “kế hoạch Nhà nước năm 1956” hoàn thành đúng mức và vượt mức. Anh em ta đã thắng lợi; ta cố gắng thì nhất định sẽ thành công.

C. B.

---------

Báo Nhân Dân, số 685, ngày 17-1-1956, tr.2.

Tin liên quan