Hôm 15 tháng Mười,
Giặc Nava gầm thét,
Hắn mở trận Muét
Hòng đánh chiếm Nho Quan,
Phái 20 tiểu đoàn
Hòng đánh chiếm Thanh Hóa.
Hắn tuyên truyền bậy bạ:
“Trận này cực kỳ to,
“Không có gì gay go,
“Ta quyết tranh chủ động,
“Quyết lấy về chủ động”.
Nhưng
Quân dân ta anh dũng
Đánh cho giặc phải tan
Đuổi chúng khỏi Nho Quan
Ngăn chúng vào Thanh Hóa
20 ngày ròng rã
Diệt chúng gần 4 ngàn,
Kế hoạch Nava tan
Thành đầu voi đuôi chó.
Tuy vậy
Kẻ thù đang còn đó,
Chó dại sẽ cắn càn
Chúng ta chớ chủ quan
Chúng ta chớ khinh địch
Giặc có thể đột kích
Chúng ta phải đề phòng
Quân dân đoàn kết một lòng,
Kháng chiến thắng lợi, cờ hồng tung bay.

C.B.

--------
- Báo Nhân Dân, số 148, từ ngày 16 đến ngày 20-11-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.280-281.

Tin liên quan