Hơn 100 cán bộ được Trung ương huấn luyện hơn 1 tháng, rồi đi thí nghiệm phát động quần chúng trong 6 xã ở tỉnh T.. Sau hơn 3 tháng công tác, vì đợt đầu còn thiếu kinh nghiệm, không khỏi sai lầm nhiều ít, nhưng đã thu được kết qu khá. Sau đây là vài thí dụ:

V kinh tế - Trong 6 xã, đã chia hơn 1.800 mẫu ruộng cho hơn 940 gia đình bần, cố, trung nông. Chia gần 604 tấn thóc thoái tô cho 1.740 gia đình. Nhờ vậy, mà đồng bào nông dân rất hăng hái thi đua tăng gia sn xut, đào mương đắp đập, lập hội đổi công, giúp nhau trâu bò, v.v..

V chính tr - Nông dân được giáo dục, trình độ giác ngộ được nâng cao. Họ đã gạt bỏ người xấu, bầu cử người tốt ra phụ trách các đoàn thể ở xã, như ủy ban kháng chiến hành chính, nông hội, công an, đội du kích, v.v.. Nông hội ở 6 xã đã có 5.950 hội viên. Những hội viên ấy đều trải qua hội nghị nông dân chọn lọc. Nông dân đã trở nên ch nhân nông thôn.

V văn hóa - Trước kia chỉ có các trẻ em đi học. Nay anh chị em bần, cố, trung nông được cử ra gánh vác công việc trong xã, không biết chữ thì khó làm việc, vì vậy người lớn cũng hăng hái đi học, văn hóa được phát trin mnh.

Công vic kháng chiến được đẩy mạnh. Như thuế nông nghiệp, đồng bào nông dân đã thi đua đóng nhanh, đóng đủ, có xã đã đóng vượt mức. Các đội du kích được tổ chức chắc chắn. Thanh niên hăng hái xung phong vào bộ đội, như ở xã N., định chọn 30 tân binh, mà 46 thanh niên tranh nhau xin đi.

Nói tóm lại: Kết quả bước đầu là nông dân đã nắm quyền kinh tế và chính trị ở nông thôn, mọi việc đều có tiến bộ. Điều đó càng chứng tỏ rằng: về vấn đề ruộng đất, chính sách của Đảng và của Chính phủ ta rất đúng.

Trong những đợt phát động quần chúng sau này, cán bộ ta cần phải:

- Làm đúng “ba cùng”, giữ vững 8[1] điều kỷ luật;

- Đi đúng đường lối quần chúng, tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, bao biện;

- Nắm vững chính sách của Đảng và Chính phủ, tức là: dựa vào bần cố nông, đoàn kết chặt chẽ trung nông, liên hiệp với phú nông.

Cuộc phát động quần chúng thành công là một lực lượng vô cùng to lớn để đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 136, từ ngày 16 đến ngày 20-9-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.240-241.


[1]. Báo Nhân Dân, số 140, ngày 6-10-1953 đã đính chính lại “8 điều kỷ luật” thành “10 điều kỷ luật” (BT).

Tin liên quan