Kiều bào ta ở trọ các nước tư bản, thường bị uy hiếp hoặc lợi dụng. Nhưng tối đại đa số kiều bào là những người yêu nước, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh cho Tổ quốc.

Vừa rồi, gần 2.000 kiều bào ở Pháp, đủ các tầng lớp, trai có gái có, già có trẻ có, đã ký tên đòi đương cục miền Nam hiệp thương với Chính phủ ta, và đòi Chính phủ Pháp phải làm đúng Hiệp định Giơnevơ. Vậy có thơ rằng:

Gửi thân đất khách quê người,

Nhìn về cố quốc cách vời trùng dương.

Càng nhìn càng nhớ, càng thương,

Càng mong Tổ quốc thịnh cường vẻ vang.

Càng căm những kẻ gian ngoan,

Nghe lời bọn Mỹ phá ngang hòa bình.

Mọi người đoàn kết đấu tranh,

Đòi Ngô Đình Diệm tán thành hiệp thương.

Hòa bình, thống nhất, độc lập, tự cường,

Sao vàng cờ đỏ dẫn đường chúng ta.

Mấy câu thuận miệng nôm na:

"Một lòng yêu nước bài ca kiều bào".

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 530, ngày 15-8-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.77.

Tin liên quan