Ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười là một ngày vui mừng chung của giai cấp vô sản thế giới và của nhân dân Việt Nam ta. Riêng về nhân dân ta thì:

- Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã soi đường cho Cách mạng Tháng Tám của ta thắng lợi. Giải phóng 1 phần 6 quả đất, Cách mạng Nga đã làm cho bọn đế quốc yếu đi nhiều, đã khuyến khích các dân tộc nhược tiểu nổi dậy chống đế quốc và phong kiến, giành lấy độc lập, tự do.

- Cách mạng Nga đã làm cho nhân dân ta thấy rõ: Chủ nghĩa Mác-Lênin nhất định thắng lợi. Toàn dân đoàn kết và quyết tâm, vượt mọi khó khăn, kiên nhẫn phấn đấu, thì nhất định thắng lợi.

- Liên Xô và Trung Quốc là hai nước lớn đầu tiên đã công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lúc nhân dân ta đang kháng chiến cực kỳ gay go, gian khổ. Sự công nhận ấy đã làm cho quân và dân ta càng thêm hăng hái, thêm kiên quyết kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng, đã đưa nhân dân ta vào đại gia đình xã hội chủ nghĩa và dân chủ mới, với 900 triệu anh em nhất trí, đồng tâm.

- Liên Xô và Trung Quốc, ở Hội nghị Giơnevơ, đã ra sức làm cho hòa bình trở lại Đông Dương, ngăn cản âm mưu đế quốc Mỹ mở rộng và kéo dài chiến tranh, bắt buộc thực dân Pháp phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và lãnh thổ toàn vẹn của Việt Nam ta và của hai nước Miên, Lào.

- Hòa bình trở lại, Liên Xô đã giúp nhân dân ta, trong 2 năm, 400 triệu đồng rúp (tính theo giá hàng quốc tế là 580 nghìn triệu đồng tiền ta, chứ không phải 300 nghìn triệu), và giúp ta chuyên gia kỹ thuật. Với sự giúp đỡ vô tư ấy, cộng với sự giúp đỡ của Trung Quốc và các nước bạn khác, chúng ta khôi phục và phát triển kinh tế và văn hóa của nước ta, nâng cao dần dần đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta.

- Liên Xô là thành trì vững chắc và ngày càng vững chắc của cách mạng, của hòa bình thế giới. Mỗi thắng lợi của Liên Xô trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản cũng là một thắng lợi của giai cấp lao động thế giới, một thắng lợi của nhân dân ta.

- Trong những khẩu hiệu kỷ niệm cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô không quên gửi lời thân ái:

“Chúc mừng anh em nhân dân anh hùng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang đấu tranh để khôi phục kinh tế quốc dân, củng cố hòa bình và thực hiện thống nhất nước Việt Nam theo nguyên tắc dân chủ!”.

Hôm nay, với một mối tình nồng nàn thắm thiết, nhân dân ta cùng với anh em Liên Xô, cùng với giai cấp công nhân và nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới nhiệt liệt hoan hô:

Liên Xô vĩ đại, thành trì vững mạnh của hòa bình thế giới, muôn năm!.

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 614, ngày 7-11-1955, tr.2.

Tin liên quan