Trong tuồng hát bội, sau khi bôi mày vẽ mặt, đội mũ mang đai xong, thì anh kép ra tự giới thiệu: "Như ta đây là iêng hùng cái thế, trí dũng tuyệt vời, trăm họ suy tôn, thiên hạ khâm phục, mỗ biểu tự Diêm Đình Ngộ đại vương thị dã".

Trò hề "Trưng cầu dân ý" của Diệm cũng như vậy.

Với sự xúi giục và hướng dẫn của đế quốc Mỹ, Diệm dùng đủ cách mua chuộc, lừa bịp, khủng bố để bày ra trò hề "Trưng cầu dân ý". Nó tự xưng là "chí sĩ", là "cứu tinh". Nó tự phong là "Quốc trưởng", là "Tổng thống". Nó tự bảo:

"Dù ai chửi rủa mặc ai,

"Tổng thống" độc tài, ta cứ làm chơi".

Chửi rủa, nhưng thiên hạ cũng phải phục cái tài trơ trẽn của Diệm. Nó đã "tranh cử" với một kẻ vắng mặt và tranh cử cho một mình nó. Đó là một điều xưa nay thế giới chưa từng thấy.

Và ai cũng phải chịu cái tài gian lận của Diệm. Thí dụ: Sài Gòn - Chợ Lớn có 10 vạn cử tri. Trừ đi 2.640 phiếu không hợp thức, thì còn 307.350 phiếu. Thế mà Diệm đã được 605.025 phiếu! Một trẻ em mới biết làm tính cũng thấy rằng Diệm đã gian lận 297.665 phiếu.

Diệm hòng lấy thúng úp voi,

Nhưng voi sẽ đạp Diệm lòi ruột ra.

Ăn quen bén mùi, Diệm đang âm mưu tiếp tục bày trò hề "Hiến pháp" giả hiệu, "tuyển cử" giả hiệu để hòng phá hoại thống nhất, phá hoại hòa bình. Đồng bào toàn quốc phải hết sức cảnh giác!

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 604, ngày 28-10-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.179-180.

Tin liên quan