Đồng bào miền Nam không ai ủng hộ bù nhìn Ngô Đình Diệm, tức là không ai ưa Mỹ, quan thầy của Diệm. Thầy trò chúng bèn âm mưu lừa gạt, ép buộc một số đồng bào (nhất là đồng bào Công giáo) miền Bắc vào Nam, một mặt chúng mong những đồng bào sẽ ủng hộ Diệm vì hắn cũng mang tên là Công giáo; đồng thời để bắt lính và để cung cấp “cu li” cho các đồn điền - đó cũng là một dịp cho bọn Diệm xoay tiền.

Những đồng bào đã nhầm vào Nam vì thất cơ lỡ vận thế nào, báo chí Mỹ và Pháp không dấu được sự thật cũng đã phải nói nhiều. Đồng bào đòi trở về Bắc, thì bọn Diệm cho lính khủng bố, thậm chí bắn giết. Còn bọn Dim và M la bp cách thế nào? Xin bà con xem bức thư tố cáo của Linh mục Nguyễn Duy Thông (xã Mỹ Hưng, Hà Nam) viết ngày 5-10-1954 đã gửi cho Ủy ban kiểm soát quốc tế và cho Ủy ban hành chính huyện Mỹ Lộc. Nội dung bức thư ấy như sau:

“Tôi xin tố cáo âm mưu của bọn Ngô Đình Diệm dụ dỗ đồng bào Công giáo ở xứ chúng tôi vào Nam: Chúng phao tin rằng “Việt Minh phá đạo”, rằng “không đi thì Mỹ sẽ ném bom nguyên tử chết hết”...

“Tôi nhận thấy những tin ấy hoàn toàn sai sự thật. Như chúng nói “Chính phủ cấm đạo” thì thật xuyên tạc, vì trong tháng 10 (tháng Hà Nam được giải phóng), tôi đã làm phúc và làm lễ cho dân Công giáo xứ tôi. Đâu đấy vui vẻ đi nhà thờ làm lễ mà không có s gì ngăn tr. Tôi lại được cơ quan đa phương giúp đ mọi sự dễ dàng. Nay tôi gửi thư lên Ủy ban để tỏ lòng biết ơn Chính phủ, và để vạch rõ âm mưu của bọn Ngô Đình Diệm”.

Thế là bọn Diệm đã phạm tội làm hại đồng bào Công giáo, phạm tội tuyên truyền chiến tranh, phạm tội làm ô danh Chúa...

C.B.

--------

- Báo Nhân Dân, số 266, ngày 18-11-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.123-124.

Tin liên quan