Lực lượng quần chúng là vô cùng to lớn. Quần chúng đã t giác tđng thì việc gì to mấy, khó mấy, cũng làm được.

Đồng chí Xtalin dạy chúng ta phải luôn luôn gần gũi quần chúng, tổ chức quần chúng, hc hi qun chúng đ lãnh đo qun chúng. Đồng chí Xtalin thường kể chuyện:

“Năm 1898, lần đầu tiên tôi nhận việc lãnh đạo một tổ công nhân xe lửa. Chính ở đó, giữa các đồng chí ấy, tôi học bài học đầu tiên về đấu tranh cách mạng... Công nhân xứ Típphơli (Tiflis) là người thầy dạy đầu tiên của tôi...”.

“Hai năm công tác cách mạng giữa anh em công nhân mỏ dầu Bacu đã làm cho tôi cứng rắn, làm cho tôi thành một chiến sĩ thiết thực, một cán bộ thiết thực... Lần này là lần đầu tiên mà tôi học hiểu việc lãnh đạo những đám quần chúng công nhân to lớn. Tôi học bài học thứ hai của tôi về đấu tranh cách mạng ở Bacu...”.

“1917, sau những năm tù đày, Đảng giao cho tôi công việc ở Lêningrát. Ở giữa quần chúng công nhân Nga, ở cạnh người thầy vĩ đại của vô sản toàn thế giới là đồng chí Lênin, ở trong cơn gió bão đấu tranh dữ dội giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản - lúc đó chiến tranh đế quốc vẫn tiếp tục - lần đầu tiên tôi học hiểu một người lãnh đạo của Đảng to lớn của vô sản phải như thế nào. Ở giữa công nhân Nga - là người giải phóng các dân tộc bị áp bức và người đi đầu cách mạng vô sản toàn thế giới - tôi học bài học thứ ba của tôi về đấu tranh cách mạng...”.

Thế là đồng chí Xtalin sut đi hc hi qun chúng đ lãnh đo qun chúng làm cách mạng thành công.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 107, từ ngày 16 đến ngày 20-4-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.115-116.

Tin liên quan