Hãng thông tấn Mỹ U.P. (26-12-1955) đăng tin:

Bộ Quốc phòng Mỹ đang ra sức tổ chức và huấn luyện thêm những "đội đặc biệt" do tướng Bulốc phụ trách. "Đội đặc biệt" là gì?

Tướng Bulốc nói: Suốt 3 năm nay, những "đội đặc biệt" đã được huấn luyện về mọi cách chui vào sau lưng của đối phương để tổ chức hoặc giúp đỡ bọn biệt kích.

Các đội viên phải học tiếng nói và phong tục, tập quán của địa phương mà họ sẽ bị phái đến. Đồng thời học những phương pháp phá hoại, do thám và hoạt động bí mật khác.

Bulốc nói thêm: "Trước kia, Mỹ đã thi hành "chiến tranh tinh thần", nhưng chỉ làm theo cách tạm bợ. Từ nay, với các "đội đặc biệt", "chiến tranh tinh thần" sẽ được chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ hơn".

Trong cuộc Đại chiến thế giới lần thứ hai, phát xít Đức đã dùng "chiến tranh tinh thần" một cách rất xảo quyệt và táo bạo. Song những "đội đặc biệt" của chúng phái đến Liên Xô không mống nào sống sót. Vì chúng bị nhân dân Liên Xô giúp Hồng quân và Công an tiêu diệt hết.

Kinh nghiệm quốc tế chứng tỏ rằng: Chống bọn phá hoại cũng như chống mật thám Mỹ, cách tốt nhất là tổ chức và giáo dục nhân dân đến nơi đến chốn. Lòng nồng nàn yêu nước và tinh thần cảnh giác của nhân dân, cộng với sự cố gắng của bộ đội và công an - là cái lưới (thiên la địa võng), bất kỳ bọn phá hoại nào, bọn mật thám nào cũng không lọt được cái lưới ấy của nhân dân.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 679, ngày 11-1-1956, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.246-247.

Tin liên quan