Matusô trước đây là một tên đặc vụ làm chứng thuê cho Chính phủ Mỹ.

Làm chứng thuê, nghĩa là khi Chính phủ Mỹ muốn “trị” một người cách mạng nào, thì thuê những người làm chứng giả dối vu cáo, để lấy chứng cớ mà làm án. Cũng vì bọn “làm chứng thuê” mà vợ chồng liệt sĩ Rôdăngbe đã bị tử hình.

Vừa rồi, bị lương tâm cắn rứt, Matusô đã viết quyển sách gọi là Người làm chứng giả dối, thuật lại những chuyện bất nghĩa y đã làm.

Y nói: Vì tham tiền bạc (Chính phủ Mỹ cho y mỗi ngày một số tiền ngang với 700 đồng Đông Dương) và tham hư danh (được báo chí đăng tên và ảnh), cho nên y đã làm nghề đê tiện ấy. Thấy nhiều người vô tội vì y mà tan cửa nát nhà, cho nên y hối hận, tự “kiểm thảo” và thôi không “làm chứng thuê” nữa.

Trong những người bị y vâng lời Chính phủ Mỹ mà hãm hại có 13 vị lãnh tụ Đảng Cộng sản Mỹ.

Nay quyển sách của Matusô bộc lộ những âm mưu đê hèn của Chính phủ Mỹ, làm cho dư luận Mỹ rất xôn xao.

Và nhân dân thế giới càng thấy rõ “công lý” của đế quốc Mỹ là thế nào.

C.B.

------

- Báo Nhân Dân, số 354, ngày 19-2-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.329.


Tin liên quan