So với mấy năm trước, thì nay báo chí ta có tiến b, nhưng vẫn còn nhiều khuyết đim cần phải sửa chữa. Vài thí dụ:

Đối với các ngành hot đng, nêu các thành tích - thế là đúng; nhưng rất ít phê bình các khuyết điểm - thế là không đúng. Có khi phê bình, thì cũng “đánh trống bỏ dùi”, không đi sâu xét kỹ tận gốc rễ vì sao có khuyết điểm ấy? Và sau khi phê bình, những cơ quan hoặc những người bị phê bình đã thật thà tự kiểm thảo và sửa đổi chưa?

Về thi đua tăng gia sn xut thì các báo chí ta chưa làm trọn nhiệm vụ, như: nghiên cứu tỉ mỉ, nêu lên rõ ràng, và bày cách áp dụng rộng rãi những kinh nghim tt. Chưa lắng nghe những lời phê bình và những điều đề nghị của anh em lao động trong các ngành. Chưa phê bình nghiêm khắc những cách làm việc thủ cựu và những cái gì nó ngăn trở bước tiến trong các công tác. Chưa khen ngi một cách đúng mức (không thổi phồng) những thành tích đã thu được, đồng thời nhc nh những việc còn phải làm để tiến bộ hơn nữa...

Lại thí dụ như các hi đi công ở nông thôn, các báo chí ta chỉ nêu những con số phát triển, nhưng không nghiên cứu kỹ càng những hội ấy có ưu điểm gì, để giúp họ phát triển; có khuyết điểm gì, để giúp họ sửa đổi; những khó khăn gì, để giúp họ giải quyết.

Nói tóm lại: Để làm trọn nhiệm vụ tuyên truyn, t chc, hướng dn, thì các báo chí ta cần phải gần gụi quần chúng hơn nữa, đi sâu vào công việc thực tế hơn nữa, cách làm việc của các báo chí phải cải thiện hơn nữa.

C.B.

--------

- Báo Nhân Dân, số 181, từ ngày 1 đến ngày 5-5-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.464-465.

Tin liên quan