Ngoại giao Mỹ ưa dùng cách cô-bồi.

Vì Ai Cập mua vũ khí của Tiệp Khắc, cho nên Mỹ hậm hực, muốn phản đối.

Một hôm, Đại sứ Mỹ ở Ai Cập báo trước cho Tổng thống Nát-xe biết rằng: “Thứ trưởng ngoại giao Mỹ là Ê-len sẽ trình lên Ngài một bức thư của Đa-lét, trong thư lời lẽ rất cường ngạnh”.

Tổng thống Nát-xe nói: “Nếu Ê-len ngỏ ra một lời cường ngạnh, tôi sẽ lập tức đuổi y ra khỏi nhà tôi”.

Ít hôm sau, Đại sứ Mỹ lại nói với ông Nát-xe: “Ê-len rất lúng túng. Nếu đưa bức thư, thì sợ Ngài đuổi. Nếu không đưa, thì sợ Đa-lét đuổi”.

Tổng thống Nát-xe lại nhấn mạnh: “Nếu Ê-len đưa bức thư ấy, tôi sẽ đuổi y ra khỏi nhà ngay lập tức”.

Trước thái độ rắn rỏi của Tổng thống Nát-xe, Ê-len đã buông, không dám trình bức thư kia, mà chỉ nói vờ việc khác.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 881, ngày 1-8-1956, tr.2.

Tin liên quan