Giặc Pháp thua mãi, ngày càng luýnh quýnh. Gần đây, bọn trùm thực dân, nào Thống chế, nào Thủ tướng, nào Bộ trưởng, nào đại biểu Quốc hội, lũ lượt kéo nhau đến Sài Gòn, Hà Nội để nghiên cứu vì sao giặc Pháp cứ thua mãi. Báo Nhân đo của Đảng Cộng sản Pháp (26-1-1953) đăng một bài, đại ý nói:

Từ trước đến nay, Đảng Cộng sản Pháp luôn luôn ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam, vì bọn tư bản đế quốc là kẻ thù chung của nhân dân Việt và Pháp.

Mấy năm trước, chỉ có nhân dân lao động Pháp chống chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Mấy năm gần đây, một số người tư bản Pháp cũng chống, vì họ đã thấy rõ chiến tranh ở Việt Nam làm cho Pháp chết người hại của rất nhiều, và kết cục sẽ thất bại.

Việc Mỹ can thiệp, càng làm cho nhân dân Pháp thấy rằng chiến tranh ở Việt Nam trái hẳn với quyền lợi của nước Pháp.

Cụ Hồ đã nhiều lần thả tù binh Pháp, càng làm cho nhân dân Pháp thấy lòng khoan hồng nhân đạo của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Vì vậy, nhân dân Pháp càng kiên quyết đấu tranh, đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Báo Nhân đo viết: “Tên Xalăng nói: Y sẽ thắng lợi nếu nhân dân Việt Nam đồng tình với y. Thật là chuyện mèo đẻ ra trứng. Ngoài lũ chó săn phản nước như bọn Bảo Đại, thì người Việt Nam ai mà đồng tình với bọn thực dân cướp nước như bọn Xalăng?”.

Mèo đâu đ trng xưa nay?

Dân ta ai chng ghét by thc dân!

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 102, từ ngày 21 đến ngày 25-3-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.88-89.

Tin liên quan