Trong việc tuyên truyền và vận động quần chúng, không có cách gì tốt bằng cán bộ đồng cam cộng khổ với quần chúng, thiết thực giúp đỡ quần chúng, do đó mà giáo dục và vận động quần chúng.

Đồng chí Thân là một cán bộ phát động quần chúng giảm tô ở Hà Tĩnh.

Hôm đầu về đến xã, đồng chí Thân liền đi mượn bò cày đất cho một bà mẹ cố nông. Hôm sau, đi làm cỏ với một bần nông khác. Kế đó, đồng chí Thân không quản mưa gió, đi lấy nứa đan phên sửa nhà cho một phụ nữ cố nông, làm cho đồng bào cảm động, mọi người đưa nứa, tre và tranh ủng hộ thêm cho chị ấy.

Một số đồng bào thiếu thóc giống, thiếu dây khoai, thiếu gạo ăn để sản xuất. Đồng chí Thân khéo vận động bà con giúp đỡ lẫn nhau và giải quyết được những khó khăn ấy.

Đồng chí Thân cùng anh em dân quân du kích đi tuần suốt đêm, đề phòng kẻ địch phá hoại.

Đồng chí Thân có ưu điểm nữa là thành thật tự phê bình và vui vẻ hoan nghênh quần chúng phê bình mình, để sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm.

Vì vậy, dù làm việc ở một xã còn có nhiều khó khăn và trình độ quần chúng còn kém, đồng chí Thân đã tổ chức và lãnh đạo nông dân hăng hái đấu tranh, làm trọn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ đã giao cho.

Đó là một gương mẫu mà tất cả cán bộ ta (bất kỳ công tác ở thành thị hoặc ở nông thôn) cần phải noi theo, thì công tác nhất định kết quả tốt.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 278, ngày 2-12-1954, tr.2.

Tin liên quan