Đó là Đng Cng sn Liên Xô. Năm 1898, chỉ có mấy nhóm người cách mạng lẻ tẻ. Sau 19 năm đấu tranh gian khổ dưới sự lãnh đạo của Lênin và Xtalin, Đảng đã có hơn 240.000 đảng viên và đã lãnh đạo giai cấp vô sản tranh được chính quyền ở một nước hơn 200 triệu nhân dân. Sau đây là tóm tắt sự phát triển của Đảng từng thời kỳ:

Đi hi th I (1898): Chỉ có 9 đại biểu thay mặt độ 20 nhóm công nhân. Sau Đại hội, các đại biểu đều bị bắt hết.

Đi hi th II (1903): 43 đại biểu thay mặt 26 tổ chức.

Đi hi th III (1905): 24 đại biểu thay mặt 20 nhóm bônsêvích.

Đi hi th IV (1906): 111 đại biểu thay mặt 57 tổ chức.

Đi hi th V (1907): 336 đại biểu thay mặt 150.000 đảng viên.

Đi hi th VI (1917): 285 đại biểu thay mặt 240.000 đảng viên.

Đi hi th VII (1918): 104 đại biểu thay mặt 270.000 đảng viên.

Đi hi th VIII (1919): 303 đại biểu thay mặt 313.766 đảng viên.

Đi hi th IX (1920): 716 đại biểu thay mặt 611.978 đảng viên.

Đi hi th X (1921): 990 đại biểu thay mặt 732.521 đảng viên. Đại hội này quyết định “Chính sách kinh tế mới”.

Đi hi th XI (1922): 487 đại biểu thay mặt 532.000 đảng viên.

Đi hi th XII (1923): 825 đại biểu thay mặt 386.000 đảng viên.

Số đảng viên trong 2 năm này sụt xuống, là vì đang thanh Đng. Những người không đủ điều kiện làm đảng viên, đều phải đưa ra ngoài Đảng.

Đi hi th XIII (1924): 1.164 đại biểu thay mặt 735.811 đảng viên.

Sau ngày đồng chí Lênin mất, để tỏ quyết tâm ủng hộ Đảng, giai cấp công nhân đã cử ra 25 vạn người tốt nhất xin vào Đảng, lấy tên là “Lớp Lênin”.

Đi hi th XIV (1925): 1.306 đại biểu thay mặt 1.088.000 đảng viên. Đại hội này định kế hoạch công nghip hóa của Liên Xô.

Đi hi th XV (1927): 1.669 đại biểu thay mặt 1.236.190 đảng viên. Đại hội này quyết định kế hoch 5 năm th nht.

Đi hi th XVI (1930): 2.159 đại biểu thay mặt 1.972.483 đảng viên. Đại hội này gọi là “chủ nghĩa xã hội tổng tấn công trên toàn mặt trận kinh tế”.

Đi hi th XVII (1934): 1.961 đại biểu thay mặt 2.809.686 đảng viên. Đại hội thông qua kế hoch 5 năm th hai.

Đi hi th XVIII (1939): 2.035 đại biểu thay mặt 2.477.666 đảng viên. Đại hội thông qua kế hoch 5 năm th ba.

Đi hi th XIX (1952): 1.359 đại biểu thay mặt 6.882.145 đảng viên. Đại hội định kế hoạch tiến mạnh đến chủ nghĩa cộng sản.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, có Đoàn Thanh niên Cộng sản với gần 16 triệu đoàn viên.

Đoàn kết xung quanh Đảng, có 50 đảng cộng sản, công nhân và lao động ở các nước, với độ 30 triệu đảng viên. Đó là chưa kể những đoàn thể dân chủ và tiến bộ trên thế giới ủng hộ Đảng Cộng sản Liên Xô.

Tht là mt đng vô cùng to ln, mnh m!

C.B.

--------

- Báo Nhân Dân, số 99, ngày 10-3-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.82-83.

Tin liên quan