Nhỏ nhất trên thế giới. Đó là nước Cộng hòa Xanhmaranh, thành lập đã 1.600 năm nay. Nó chỉ có non 100 cây số vuông đất núi đồi, nằm trong địa phận nước Ý, với 1 vạn 5.000 nhân dân. Trải bao lần tình hình thế giới đổi thay, nước Cộng hòa cỏn con ấy vẫn oai nghiêm đứng vững.

Trước đây, người ta ít nói đến nó. Chắc bà con ta cũng ít ai biết tên tuổi của nước này. Gần đây, các báo chí thế giới nhắc đến nó nhiều, vì lẽ sau đây:

Ở Xanhmaranh có bốn đảng chính trị: Đảng Công giáo, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội và Đảng Cộng sản.

Trước kia, Đảng Công giáo và Đảng Xã hội cùng nhau nắm quyền.

Từ ngày Đảng Xã hội và Đảng Cộng sản đoàn kết thành Mặt trận thống nhất, được nhân dân ủng hộ, trong các cuộc tổng tuyển cử được nhiều ghế đại biểu hơn, thì hai đảng này lên cầm quyền. Do đó, Xanhmaranh trở nên một nước dân chủ mới đầu tiên ở Tây Âu. Cũng do đó mà Xanhmaranh trở nên "chướng tai gai mắt" cho các nước tư bản Âu, Mỹ.

Trong cuộc tổng tuyển cử vừa rồi, Mặt trận thống nhất lại thắng; được 35 ghế trong số 60 ghế đại biểu Quốc hội.

Trước ngày tổng tuyển cử, 127 người Xanhmaranh làm ăn ở Mỹ đã được Mỹ động viên, cho về nước để bỏ phiếu, mong làm cho phe phản đối (Đảng Công giáo và Đảng Dân chủ) được đa số. Nhưng Mỹ đã mất tiền toi, vì họ về quá chậm, họ về đến nơi, thì cuộc tuyển cử đã xong rồi. Nếu họ về sớm, thì cũng vô ích, vì Mặt trận thống nhất đã hơn phe phản đối 751 lá phiếu.

Kết luận: Bất kỳ ở đâu, Mặt trận thống nhất vững mạnh là một lực lượng đưa nhân dân đến thắng lợi hoàn toàn.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 537, ngày 22-8-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.87-88.

Tin liên quan