Chúng tôi được biết rằng: Từ ngày Hiệp định Giơnevơ đến cuối tháng 12-1954, Hồ Chủ tịch đã nhận được hơn 1 triệu 18 vạn 4.800 bức thư của đồng bào và bộ đội từ Nam, Trung, Bắc gửi lên. Trong số đó có 6.748 thư là của các nhóm đồng bào Nam Bộ.

Nội dung những thư ấy đều là: Tỏ lòng kính mến và chúc Bác sức khỏe; báo cáo thành tích thi đua công tác; và ủng hộ chính sách của Chính phủ ta trong công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. Vậy có thơ rằng:

Toàn dân toàn quốc một lòng,

Chúng ta nhất định thành công hoàn toàn.

C.B.

------

- Báo Nhân Dân, số 310, ngày 5-1-1955, tr.2.

Tin liên quan