Sau 15 năm binh lửa, lần này nhân dân ta mừng Năm mới trong hoàn cảnh hòa bình. Năm ngoái, chúng ta mừng Xuân bằng cách đẩy mạnh chuẩn bị chiến dịch Điện Biên và chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi to lớn.

Năm nay, chúng ta mừng Năm mới bằng cách đẩy mạnh “chiến dịch hòa bình”.

Trong lời chúc Tết, Hồ Chủ tịch viết:

“Mừng Năm mới,

Cố gắng mới,

Tiến bộ mới”.

Mấy lời tóm tắt ấy là cả một bài học, cả một chương trình công tác cho toàn thể nhân dân ta: Trong thời kỳ kháng chiến, vì toàn dân ta cố gắng mà chúng ta đã vượt mọi khó khăn, gian khổ (dù có những khó khăn, gian khổ không thể tưởng tượng). Kết quả chúng ta đã thắng lợi.

Thắng lợi to lớn đưa lại cho chúng ta nhiều công tác to lớn:

Ra sức tăng gia sản xuất, khôi phục lại nền kinh tế, nâng dần mức sống của dân.

Củng cố quốc phòng, giữ gìn hòa bình.

Thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Để đạt mục đích ấy, nhân dân ta cũng phải đấu tranh gay go, phức tạp, trường kỳ.

Nhưng mỗi một người chúng ta và toàn dân chúng ta đều quyết tâm cố gắng, thì chúng ta nhất định tiến bộthắng lợi. Vậy chúng ta hãy đồng thanh chúc Hồ Chủ tịch và tự hứa hẹn:

Quyết tâm giành thắng lợi,

Để chúc Bác Năm mới.

C.B.

------

Báo Nhân Dân, số 306, ngày 1-1-1955, tr.2.

Tin liên quan