Sau cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ và oanh liệt, nhân dân Ma-rốc đã thu được thắng lợi vẻ vang, đã giành được độc lập. Ngày 2-3-1956, đại biểu Ma-rốc và đại biểu nước Pháp đã ký lời tuyên bố chung, đại ý nói:

Chính phủ Pháp và Chính phủ Ma-rốc đều nhận rằng do sự tiến bộ của Ma-rốc, Điều ước ngày 30-3-1912 (nhận cho Pháp đặt quyền đô hộ ở Ma-rốc) không hợp thời nữa… Vì vậy, Chính phủ Pháp trịnh trọng thừa nhận quyền độc lập của Ma-rốc. Nước Ma-rốc sẽ có ngoại giao và có quân đội của mình; lãnh thổ toàn vẹn của Ma-rốc sẽ được tôn trọng…

Cuộc đàm phán hiện nay giữa Ma-rốc và Pháp là giữa hai nước có chủ quyền và bình đẳng, để ký kết - trên cơ sở tự do và bình đẳng - những điều ước mới, lợi ích chung cho cả hai nước… Trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của hai nước, những quyền lợi của người Pháp ở Ma-rốc và của người Ma-rốc ở nước Pháp sẽ được đảm bảo…

Thế là cuộc chiến đấu giữa Pháp và Ma-rốc đã chấm dứt bằng phương pháp hòa bình.

Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt mừng anh em Ma-rốc đã giành được độc lập, và thành tâm chúc anh em xây dựng một nước Ma-rốc hòa bình, dân chủ và giàu mạnh.

Mừng đại gia đình các dân tộc độc lập đã phát triển thêm một thành viên mới.

Cũng mừng Chính phủ Pháp do Đảng xã hội lãnh đạo, đã thực hiện một chính sách hợp với nguyên tắc “chung sống hòa bình, hai bên đều lợi”. Và mừng nhân dân Pháp có thêm người bạn ở Bắc Phi. Nếu Chính phủ Pháp bao giờ cũng biết dùng cách thương lượng hòa bình để giải quyết những vấn đề xích mích giữa Pháp và các dân tộc khác, thì nước Pháp đã tránh được biết bao tai hại, hao binh tổn tướng, tài tận dân cùng!

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 748, ngày 21-3-1956, tr.2.

Tin liên quan