Một đại biểu Quốc hội Mỹ tính toán: Châu Á có hơn 1.200 triệu nhân dân, trong đó:

- Thuộc phe cộng sản 475 triệu người (sự thực thì Trung Quốc đã hơn 600 triệu người).

- Thuộc phe trung lập 470 triệu người.

- Thuộc phe chống cộng sản 260 triệu người (Mỹ tính cả Đông Dương).

Y kết luận: Mỹ cần phải nắm phe chống cộng để thực hiện chính sách nồi da nấu thịt: “dùng người châu Á đánh người châu Á”.

Đại tướng Mỹ là Van Phờlít tính toán: Một tên lính Mỹ một ngày tốn 5 đôla, một tên lính Nam Triều Tiên chỉ tốn 4 hào. Mỗi năm 4 sư đoàn Mỹ tốn 1.000 triệu đôla, mà với số tiền đó có thể cung cấp 100 sư đoàn bù nhìn, đã rẻ tiền lại khỏi đưa lính Mỹ đi chết.

Phản động Mỹ khéo tính toán thật! Nhưng chúng quên một điều là ngoài bọn Bảo Đại, Lý Thừa Vãn và Tưởng Giới Thạch - thì đại đa số người châu Á không ai dại đi làm bia đỡ đạn, chết thay cho đế quốc Mỹ.

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 204, từ ngày 13 đến ngày 15-7-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.545.

Tin liên quan