Azốp là một ký giả Mỹ, đại phản động mà cũng là đại nổi tiếng trong giới ký giả tư sản quốc tế. Sau khi đi thăm vùng tập kết của ta ở Cà Mau (Nam Bộ), Azốp viết cho báo Mỹ:

“Người cộng sản đã thu được nhiều thắng lợi về chính trị, quân sự, tổ chức và tinh thần... Than ôi, cái ấn tượng sâu sắc nhất của tôi, là lòng tin tưởng vững chắc mà họ đã hun đúc cho những cán bộ không phải cộng sản và sự ủng hộ tận tụy của nông dân đối với họ... Các lãnh tụ cộng sản Việt Minh tuyên bố rằng mục đích của chính quyền là phụng sự nhân dân. Mà thật có những chứng thực về lý tưởng đó. Cho nên quần chúng nông dân, số đông người quốc gia, những người cải lương chính trị, những người duy tâm cao thượng và những người cán bộ của Chính phủ Nam Việt đều tin tưởng họ. Mà đại đa số những người không phải cộng sản cũng rất sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cho mục đích ấy.

“Nếu cảm giác đầu tiên của tôi, là buồn rầu mà phải khen ngợi kết quả của người cộng sản, thì cảm giác thứ hai của tôi là tức tối. Tức tối khi đưa sự tiết kiệm, năng lực và tinh thần nhất trí của họ, so sánh với sự hủ bại và hỗn loạn của Sài Gòn...”.

Thế là người Mỹ: Buồn rầu, vì ta mạnh.

Tức tối, vì chúng hèn.

Vu vơ chàng Azốp.

Không phân biệt trắng đen!

C.B.

------

- Báo Nhân Dân, số 366, ngày 3-3-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.363.

Tin liên quan