Vụ mùa này tốt, đó là một điều đáng mừng. Chúng ta phải chuẩn bị gặt cho nhanh, cho tốt.

Nhân đà phấn khởi mới, các nơi đồng bào và cán bộ thách nhau thi đua làm vụ chiêm thắng lợi. Như thế là rất tốt.

Chúng ta quyết tâm, thì nhất định làm được vụ chiêm còn thắng lợi hơn vụ mùa này.

Nhưng ngay từ bây giờ, đồng bào và cán bộ phải đặt câu hỏi: để đảm bảo vụ chiêm thắng lợi, chúng ta phải quyết tâm làm việc gì trước?

Tục ngữ ta đã trả lời câu hỏi đó: Nhất nước, nhì phân.

Vậy chúng ta phải tích trữ phân cho đủ, cho nhiều, càng nhiều càng tốt.

Nhưng việc cần kíp nhất, quan trọng nhất, là ngay từ bây giờ, đồng bào và cán bộ phải tìm đủ mọi cách, làm đủ mọi cách để giữ nước cho vụ chiêm.

Giữ lấy nước, đó là công việc quan trọng nhất mà chúng ta phải làm ngay từ bây giờ.

Giữ được nước, đó là điều kiện cần kíp nhất để nắm chắc vụ chiêm thắng lợi.

Muốn giữ nước thì phải củng cố tốt các tổ đổi công và hợp tác xã nông nghiệp; cần phải dựa vào lực lượng và sáng kiến của nhân dân để đẩy mạnh công tác tiểu thủy lợi; đảng viên, đoàn viên thanh niên và cán bộ phải xung phong, gương mẫu.

T.L.

-------------------

- Báo Nhân Dân, số 1691, ngày 2-11-1958, tr.1.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.561-562.

Tin liên quan