Mỹ có thói quen tự hào cái gì cũng “nhất trên thế giới”.

Cái gì đâu không biết, chứ tội ác thì Mỹ thật nhất trên thế giới. Đây không nói về tội ác âm mưu gây chiến, tội ác xâm phạm Triều Tiên, tội ác phá hoại hòa bình ở Đông Dương. Đây chỉ nói về tội ác đã phát triển ở các thành phố Mỹ.

Nói có sách, mách có chứng. Sau đây là những con số do viên giám đốc công an Mỹ đã đăng trên báo: Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, ở Mỹ đã có 113 vạn 6.140 vụ phạm tội. So với 6 tháng đầu năm ngoái, thì năm nay đã tăng thêm 8 vạn 8.850 vụ.

Viên giám đốc ấy nói: Nếu cứ tiếp tục tăng như vậy, thì 1954 sẽ là một năm ở Mỹ nhiều tội phạm nhất trên thế giới và trong lịch sử. “Vinh dự” thay cái giải nhất của Mỹ!

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 287, ngày 12-12-1954, tr.2.

Tin liên quan