Vừa rồi, Phòng Thương mại Mỹ điều tra ý kiến của các học sinh đại học về vấn đề “Tự do kinh doanh trong nền kinh tế Mỹ.

Khi đặt câu hỏi đó, Phòng Thương mại tưởng rằng các học sinh sẽ ca tụng chế độ kinh tế Mỹ. Không ngờ những câu trả lời đã làm cho họ ngã ngửa:

82% trả lời: Không tin tưởng chế độ kinh tế Mỹ, vì chế độ ấy làm cho kinh tế Mỹ hoàn toàn nằm trong tay một nhóm người triệu phú.

75% trả lời: Chế độ ấy chỉ lợi cho bọn chủ, không lợi gì cho người trí thức và công nhân.

62% trả lời: Các chủ xí nghiệp ăn lãi nhiều quá.

Còn 55% thì trả lời: Tán thành chế độ cộng sản.

Những câu trả lời của thanh niên, học sinh đã làm cho giai cấp tư bản Mỹ lo ngại nhiều.

C.B.

------

- Báo Nhân Dân, số 394, ngày 31-3-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.387.

Tin liên quan