Sáng Nguyên đán Nhâm Dần. Trong vườn hoa Thống Nhất. Thiên hạ đến mừng Xuân. Người đông, vui vẻ thật. Đi mỏi, tạm ngồi nghỉ. Giở báo Tết ra xem. Thấy những điều sau đây, khiến Xuân thêm thắm nét:

- Ở mỏ than Hồng Quảng, cả mấy năm trước kia, “Ekaghê” xúc than, thường ngày không đạt mức. Từ đầu năm 61, nhờ phong trào thi đua, mà chỉ trong mười tháng, phá được 8 kỷ lục. Xin nêu rõ lên đây. Tên họ các chiến sĩ, đăng làm kiểu mẫu tốt, cho mọi người học theo:

Đồng chí Vũ Xuân Thủy, mỗi ca xúc được 2.510 thước khối [1],

Đồng chí Lê Văn Lệ, 2.574 thước khối,

Đồng chí Vũ Văn Thiết, 2.719 thước khối,

Đồng chí Lê Văn Lệ (lại vượt lên), 2.979 thước khối,

Đồng chí Trần Văn Thanh, 3.199 thước khối,

Đồng chí Vũ Xuân Quý, 3.200 thước khối,

Đồng chí Nguyễn Văn Đơ, 3.699 thước khối,

Đồng chí Mùi A Mạn, 3.917 thước khối.

Chắc rằng năm 62, họ còn vượt lên nữa.

- Hợp tác xã nông nghiệp, cũng tiến lên khá nhanh. Thí dụ tỉnh Hưng Yên, là một tỉnh tiên tiến. Khoảng 3 năm về trước, tỉnh gặp nhiều khó khăn: nào là chống thiên tai, nào lo thiếu lương thực. Nay làm thủy lợi khá, tăng vụ gấp 6 lần. Năm 61 thu hoạch, nhiều hơn năm 60: gần 5 vạn tấn thóc, 9 vạn tấn hoa màu. Tiền gửi quỹ tiết kiệm, cũng tăng gấp 3 lần [2].

Nhiều bà con bần nông, đời sống được nâng cao, so với trung nông khá, sinh hoạt đã ngang nhau.

3.000 người xung phong, lên Tây Bắc vỡ hoang. Mới trong ngoài 1 năm, được 7.500 mẫu [3]. Và thu hoạch lương thực, mỗi người hơn nghìn cân. Còn thu hoạch nghề phụ: 160 đồng…

- Một thí dụ cá nhân, là gia đình ông Giới. Quê ở làng Muội Sản, cũng thuộc tỉnh Hưng Yên, ở thuê cho địa chủ, suốt 30 năm trường. Bà Giới cũng đi ở, hơn 20 năm lẻ. Đến một chín năm ba (1953), nhờ cải cách ruộng đất, vợ chồng mới được về, được chia ruộng chia nhà, tham gia hợp tác xã. Có tinh thần cần kiệm, chăm việc xã việc nhà. Nay thu nhập mỗi người, mỗi tháng băm sáu đồng. Như vậy là mức sống, đã vượt quá trung nông.

Thấy những kết quả đó, ai cũng phải vui lòng!

Trăm năm trong cõi người ta,

Ra sức thi đua yêu nước, ấy là người khôn!

T.L.

----------------------------------

[1] Đồng chí Sarapốp (chuyên gia lái máy xúc than) nói: năng suất máy xúc than ở Liên Xô là mỗi ca 2.500 thước khối (T.G).

 [2] Quỹ tiết kiệm cả tỉnh năm 1960 được hơn 2 triệu 23 vạn đồng; năm 1961 được hơn 6 triệu 75 vạn đồng (T.G).

 [3] 7.500 mẫu tây (T.G).

- Báo Nhân Dân, số 2886, ngày 16-2-1962, tr.4.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.342-343.

Tin liên quan