Năm nay, Chính phủ, Đảng và Mặt trận quyết định phóng tay phát đng qun chúng trit đ gim tô, thực hiện giảm tức. Đó là một việc rất công bằng và rất hợp lý. Vì sao?

Vì tối đại đa số nhân dân ta là nông dân. Trong vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân du kích, tối đại đa số chiến sĩ là nông dân. Đi dân công giúp việc Chính phủ và bộ đội, tối đại đa số là nông dân. Đóng thuế nông nghiệp để nuôi bộ đội và cán bộ, nông dân cũng hăng hái nhất. Thi đua tăng gia sản xuất để cải thiện sinh hoạt cho toàn dân, nông dân cũng hăng hái nhất. Nói tóm lại: trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, nông dân đóng góp nhiều nhất, hy sinh nhiều nhất, công lao nhiều nhất. Thế mà họ lại nghèo khổ nhất, vì đa tô quá nng, nợ lãi quá cao.

Nông dân ta có công với Tổ quốc, thì triệt để giảm tô, là bù đắp lại một phần nào cho công lao của nông dân.

Triệt để giảm tô có li cho mi tng lp nhân dân như thế nào?

Có lợi cho nông dân, là sự đã đành.

Có lợi cho những nhà công nghip, tiu công ngh và thương nghip. Vì nông dân sinh hoạt khá, thì sẽ mua nhiều hàng, công nghiệp và thương nghiệp sẽ càng phát triển.

Có lợi cho những người trí thc, nhà văn hóa. Vì nông dân “bụng no thì lo học”, và văn hóa nhân dân ngày thêm phong phú.

Có lợi cho quân đi ta. Vì nông dân “thực túc”, thì “binh cường”, và nông dân thanh niên sẽ càng hăng hái tòng quân.

Có lợi cho Mt trn. Vì sẽ đoàn kết được chặt chẽ đại đa số nông dân, và củng cố thêm công nông liên minh là nền tảng của Mặt trận.

Và cũng có lợi cho những đa ch yêu nước. Vì đó là một dịp để họ thực hành việc “sẻ áo nhường cơm”.

Trit đ gim tô là việc có lợi chung cho cả nước, thì vì sao cần phải phóng tay phát đng qun chúng?

Vì bất kỳ việc gì, nếu không phát động quần chúng, thì không làm được triệt để. Chính phủ ra sắc lệnh giảm tô đã mấy năm rồi, nhưng đến nay nơi thì chưa giảm, nơi thì giảm chưa triệt để. Đó là vì quần chúng chưa được phát động.

Muốn giảm tô triệt để, thì trước nhất phải phát đng qun chúng nông dân, làm cho nông dân t giác tđng, đoàn kết chặt chẽ, tổ chức vững chắc, đấu tranh hăng hái, để tranh cho kỳ được quyền lợi chính đáng của mình.

Phải phát động những tng lp nhân dân khác, làm cho ai cũng hiểu rõ rằng triệt để giảm tô thì họ có lợi, để mọi người đồng tình và ủng hộ nông dân.

Cũng cần giải thích cho những người địa chủ thấy rõ lợi hại đôi đường.

Để phóng tay phát động quần chúng, thì tất cả cán bcủa chính quyền và đoàn thể đều phải được đánh thông tư tưởng, phi gi vng lp trường, thm nhun chính sách ca Đng, Chính ph và Mt trn, theo đúng đường li qun chúng. Phi chí công vô tư, toàn tâm toàn lc phc v li ích ca qun chúng nông dân (trước hết là cố nông, bần nông và trung nông). Như thế, thì việc phát động quần chúng để triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức nhất định thành công tốt đẹp.

Muốn thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng và ngày thống nhất Việt Minh - Liên Việt năm nay, cán bộ và đảng viên cần tích cực chuẩn bị mọi mặt, quyết triệt để hoàn thành công tác phát động quần chúng.

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 97, từ ngày 1 đến ngày 5-3-1953, tr.1.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.70-72.

Tin liên quan