Ở Triều Tiên, quân đội đế quốc Mỹ đã phạm những tội ác tày trời, cũng như quân đội thực dân Pháp ở Việt Nam. Chúng mượn cớ là vì chiến tranh. Song quân đội Mỹ đóng ở Anh, ở Pháp, hoặc ở Tây Đức và ở Nhật Bản, thì dù không phải chiến tranh, chúng vẫn phạm nhiều tội ác. Vài thí dụ:

- Theo báo cáo của Bộ Công an Nhật, thì trong 4 tháng, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1952, quân đội Mỹ ở Nhật đã phm 1.008 v án, trong số đó có 90 vụ cướp, 142 vụ trộm, 222 vụ đánh đập người, 14 vụ hiếp dâm, v.v..

- Theo báo cáo của Bộ Công an Tây Đức, thì từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1952, quân đội Mỹ ở Tây Đức đã phm 1.399 v án, trong số đó có 364 vụ trộm cướp, 74 vụ hiếp dâm, ngoài ra là tội buôn lậu, tội đánh đập nhân dân Đức, v.v..

Vì những hành động dã man như vậy, cho nên nhân dân các nước, thậm chí cả người Anh là cùng giống cùng nòi với người Mỹ, đều ghét cay ghét đắng quân đội Mỹ. Và phong trào chống Mỹ sôi nổi khắp các nước, đến nỗi báo chí phản động Mỹ, lâu nay quen thói bưng bít sự thật, cũng phải kêu lên rằng “uy tín” Mỹ đang suy sụp!

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 93, từ ngày 29-1 đến ngày 5-2-1953, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.39.

Tin liên quan