Chúng ta quý trọng những người khoa học tiến bộ đời nay và biết ơn những người khoa học tiến bộ đời xưa, vì họ có công to với xã hội. Đồng thời chúng ta cũng nên biết nhiều người khoa học tiến bộ đã gan dạ chống lại thế lực phản động và đã bị hy sinh như:

Ông Ru-giơ Bay-cơn, người Anh (thế kỷ thứ XIII), làm những thí nghiệm khoa học thiên nhiên. Ông bị tôn giáo hồi đó cho là "tà thuật" và bị bỏ tù.

Ông Bơ-ru-nô, người Ý (thế kỷ thứ XIV), phát minh: Ngoài quả đất của chúng ta, còn nhiều ngôi sao khác, mà loài vật có thể sống được. Ông bị đốt sống sau 7 năm ngồi tù!

Ông Xéc-vét, người Tây Ban Nha (thế kỷ thứ XVI), sắp tìm thấy mạch máu chảy cách thế nào, thì bị giáo chủ Can-vanh đốt sống, bị quay như người ta quay lợn suốt hai giờ đồng hồ!

Cũng Can-vanh đã cho ông Cô-péc-ních, người Ba Lan là một người điên nguy hiểm, vì ông Cô-péc-ních đã phát minh rằng quả đất đi quanh mặt trời.

Cũng trong thế kỷ thứ XVI, một người Nga tìm ra cách làm hai cái cánh để bay thử. Người này bị chặt đầu, vì "người mà bay như chim là trái với lẽ trời"!

Bọn đế quốc phản động ngày nay không đốt chết những người khoa học tiến bộ như tổ tiên chúng đã làm, nhưng chúng áp bức họ bằng cách khác. Như ba người đại khoa học nổi tiếng khắp thế giới là ông Hem-may-e (người Mỹ) và hai vợ chồng ông Quy-ri (người Pháp) vì chống chiến tranh mà bị chúng cách chức.

Chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân là thật sự quý trọng những người khoa học tiến bộ.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 698, ngày 30-1-1956, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.254-255.

Tin liên quan